Tego­rocz­ny Marsz dla Życia prze­no­si się do sie­ci. Vir­tu­al March for Life zapla­no­wa­no na dni 10–14 maja. Orga­ni­za­to­rzy z Cam­pa­ign Life Coali­tion żału­ją, że w tym roku z powo­du pan­de­mii tłu­my obroń­ców życia nie będą mogły przejść przez cen­trum Otta­wy, ale zapo­wia­da­ją, że pro­gram wyda­rze­nia wir­tu­al­ne­go będzie obej­mo­wał wie­le tra­dy­cyj­nych ele­men­tów Mar­szu. Widzą w tej for­mie pew­na szan­sę — że oso­by, któ­re nie przy­je­cha­ły­by do Otta­wy, będą obser­wo­wać wyda­rze­nia wir­tu­al­ne i być może w przy­szło­ści zaan­ga­żu­ją się w ruch pro-life.

Od 10 do 12 maja na stro­nie MarchForLife.ca trans­mi­to­wa­ne będą wywia­dy i poka­zy­wa­ne fil­my, w śro­dę 13 maja odbę­dzie się wir­tu­al­ny wie­czór ze świe­ca­mi, a na czwar­tek 14 maja zapla­no­wa­no trans­mi­sję Mszy św. oraz wir­tu­al­ny wiec z udzia­łem gości z Kana­dy i całe­go świa­ta. CLC chce też przy­go­to­wać spe­cjal­ny pro­gram w Eter­nal Word Tele­vi­sion Network (EWTN) poświę­co­ny tema­ty­ce odbu­do­wy kul­tu­ry życia pro­wa­dzo­ny przez Kevi­na Dun­na i Ste­pha­nie Gray z “Love Unle­ashes Life”.

Orga­ni­za­to­rzy pod­kre­śla­ją, że życie jest zagro­żo­ne nie tyl­ko na począt­ku, lecz tak­że na koń­cu, dla­te­go pra­gną rów­nież zwró­cić uwa­gę na pro­blem roz­sze­rze­nia usta­wy o eutanazji.

reklama