Guber­na­tor Greg Abbott ogło­sił w pią­tek, że Tek­sas zacznie się ponow­nie otwie­rać w pią­tek, zaczy­na­jąc od publicz­nych par­ków i skle­pów deta­licz­nych z dosta­wą “do krawężnika”.

Ludzie nadal będą pro­sze­ni o nosze­nie masek w miej­scach publicz­nych i nadal muszą prze­strze­gać dystan­su społecznego.

Ope­ra­cje, któ­re zosta­ły odro­czo­ne z powo­du pan­de­mii, rów­nież będą mogły być kontynuowane.

Szko­ły i uni­wer­sy­te­ty pozo­sta­ną jed­nak zamknię­te do koń­ca roku szkolnego.

Pomi­mo popu­la­cji 29 milio­nów ludzi, Texas zare­je­stro­wał jedy­nie oko­ło 17 tys.przypadków wiru­sa. Dla porów­na­nia, Nowy Jork — któ­re­go popu­la­cja wyno­si ponad 8 milio­nów — ma oko­ło 120 000.

Abbott powie­dział, że ponow­ne otwar­cie będzie prze­bie­ga­ło etapami.