Czwar­tek na Wall Stre­et przez część sesji prze­bie­gał pod zna­kiem moc­nych wzro­stów, ale potem nastro­je pogor­szy­ły się po donie­sie­niach medial­nych, że lek na koro­na­wi­ru­sa przy­go­to­wy­wa­ny przez kon­cern Gile­ad nie speł­nia ocze­ki­wań. Inwe­sto­rzy śle­dzą sytu­ację na ryn­ku pali­wo­wym, ropa Brent zyska­ła w dwa dni ponad 40 proc.

Dow Jones Indu­strial na zamknię­ciu zyskał 0,17 proc. i wyniósł 23.515,26 pkt.

S&P 500 zniż­ko­wał 0,05 proc. i wyniósł 2.797,80 pkt.

Nasdaq Comp. poszedł w dół 0,01 proc., do 8.494,75 pkt.

W cią­gu dnia Finan­cial Times podał, powo­łu­jąc się na doku­men­ty publi­ko­wa­ne przez Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Zdro­wia, że lek kon­cer­nu Gile­ad Scien­ces, któ­ry miał pomóc cho­rym na Covid-19, nie popra­wia kon­dy­cji pacjen­tów i nie redu­ku­je pato­gen­tów koro­na­wi­ru­sa w ich krwi. To wyni­ki pierw­szych badań kli­nicz­nych pro­wa­dzo­nych nad tym lekiem w Chinach.

Kil­ka dni temu donie­sie­nia o moż­li­wo­ści opra­co­wa­nia sku­tecz­ne­go leku wywin­do­wa­ły kurs akcji Gile­ad Scien­ces. W czwar­tek spa­dek akcje kon­cer­nu stra­ci­ły ponad 4 proc.

W czwar­tek na Wall Stre­et wzro­sty noto­wał sek­tor ener­ge­tycz­ny po zwyż­kach cen ropy. Exxon Mobil zyski­wał 4 proc., Che­vron 3 proc., Apa­che Corp 11 proc.

Akcje Black­sto­ne rosły 4,5 proc., gdyż fun­dusz pri­va­te equ­ity w pierw­szym kwar­ta­le zano­to­wał zysk na akcję w wyso­ko­ści 46 cen­tów wobec ocze­ki­wa­nych 42 centów.

Tar­get zniż­ko­wał o 3 proc. Fir­ma poda­ła, że jej kwar­tal­ny zysk ucier­pi z powo­du prze­sta­wie­nia się na zaku­py pro­duk­tów o niż­szej mar­ży przez kon­su­men­tów, a tak­że ze wzglę­du na wzrost kosz­tów pracy.

Noto­wa­nia Pul­te­Gro­up rosły o 3 proc., a zysk na akcję spół­ki w pierw­szym kwar­ta­le wyniósł 74 cen­ty vs kon­sen­sus ryn­ko­wy 70 centy.

Akcje Her­shey spa­da­ły 3,5 proc. Sko­ry­go­wa­ny zysk na akcję w I kw. wyniósł 1,63, o 8 cen­tów poni­żej oczekiwań.

Dru­gi dzień z rzę­du moc­no rosły ceny ropy naf­to­wej. W tym cza­sie ropa Brent zyska­ła ponad 40 proc., ale w poprzed­nich dniach po gwał­tow­nej wyprze­da­ży spa­dła poni­żej 20 USD za barył­kę. Głów­nym pro­ble­mem ryn­ku ropy jest znacz­ny spa­dek popy­tu na nią z powo­du zamro­że­nia świa­to­wej gospodarki.

Licz­ba osób ubie­ga­ją­cych się po raz pierw­szy o zasi­łek dla bez­ro­bot­nych w ubie­głym tygo­dniu w USA wzro­sła o 4,427 mln do 26,4 mln. Eko­no­mi­ści spo­dzie­wa­li się, że licz­ba nowych bez­ro­bot­nych wynie­sie 4,5 mln. Licz­ba ta prze­kra­cza 22,442 milio­ny miejsc pra­cy, któ­re powsta­ły od listo­pa­da 2009 r., gdy licz­ba miejsc pra­cy zaczę­ła rosnąć po recesji.

Licz­ba bez­ro­bot­nych kon­ty­nu­ują­cych pobie­ra­nie zasił­ku wynio­sła 15,976 mln w tygo­dniu, któ­ry skoń­czył się 11 kwiet­nia. Ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się 16,738 mln osób.

W USA indeks PMI w prze­my­śle wyniósł w kwiet­niu 36,9 pkt. wobec 48,5 pkt. mie­siąc wcze­śniej. Ocze­ki­wa­no 35 pkt. W usłu­gach kwiet­nio­wy odczyt PMi wska­zał na 27 pkt. vs 39,8 pkt w mar­cu i 30 pkt spo­dzie­wa­nych przez rynek. To naj­niż­sze odczy­ty w historii.

 

(PAP Biz­nes)