Jeśli kupu­jesz arty­ku­ły spo­żyw­cze w Lon­go­’s, od ponie­dział­ku będziesz musiał  w skle­pie zakry­wać twarz.

W liście opu­bli­ko­wa­nym na stro­nie inter­ne­to­wej fir­my pre­zes i dyrek­tor gene­ral­ny Antho­ny Lon­go mówi: „Wymóg ten nie doty­czy dzie­ci w wie­ku poni­żej 2 lat. Jeśli nie możesz
nosić maski lub osło­ny twa­rzy, poroz­ma­wiaj z kie­row­ni­kiem, aby­śmy mogli jakoś ci pomóc”

Musi to być maska ​​medycz­na, tyl­ko coś, co zakry­wa usta i nos.

REKLAMA

Lon­go twier­dzi, że skle­py będą  rów­nież ofe­ro­wa­ły sprze­daż masek.

W nie­któ­rych loka­li­za­cjach Lon­go­’s w GTA mia­ły miej­sce infek­cje; Lon­go na Weston Road w Vau­ghan został zamknię­ty do dezyn­fek­cji po tym jak kil­ku pra­cow­ni­ków mia­ło pozy­tyw­ny wynik testu.