Bom­bar­dier Inc. powie­dział, że roz­po­czął stop­nio­we wzna­wia­nie pro­duk­cji zarów­no samo­lo­tów, jak i tabo­ru kole­jo­we­go, któ­re zosta­ły zamknię­te z powo­du pan­de­mii koronawirusa.

W pierw­szym kwar­ta­le Bom­bar­dier, któ­ry pro­wa­dzi księ­go­wość w dola­rach ame­ry­kań­skich, stra­cił 11 cen­tów na akcję w porów­na­niu z zyskiem w wyso­ko­ści 239 milio­nów USD, czy­li osiem cen­tów na akcję, rok temu.

Przy­cho­dy wynio­sły 3,69 mld USD w okre­sie trzech mie­się­cy zakoń­czo­nym 31 mar­ca, w porów­na­niu z pra­wie 3,52 mld USD w pierw­szym kwar­ta­le 2019 r.