Liberalny rząd premiera Kanady Justin Trudeau opublikował w środę wspólne oświadczenie w imieniu 59 państw, które w odpowiedzi na pandemię koronawirusa postuluje globalne zaspokajanie potrzeb ludzi w zakresie “zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” .

Czy­ta­my na por­ta­lu life­si­te­news

„Wzy­wa­my rzą­dy na całym świe­cie do zapew­nie­nia wszyst­kim kobie­tom i dziew­czę­tom peł­ne­go i nie­za­kłó­co­ne­go dostę­pu do wszyst­kich usług w zakre­sie zdro­wia sek­su­al­ne­go i repro­duk­cyj­ne­go”, gło­si  oświad­cze­nie wyda­ne 6 maja przez Glo­bal Affa­irs Canada.

Rząd Tru­de­au jest zna­ny z agre­syw­ne­go pro­mo­wa­nia abor­cji na sce­nie mię­dzy­na­ro­do­wej, a glo­bal­ny dostęp do abor­cji i „sek­su­al­nych praw repro­duk­cyj­nych” sta­no­wi „rdzeń” jego poli­ty­ki zagranicznej.

Reklama

Odpo­wiedź na „bez­pre­ce­den­so­we zagro­że­nie” pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa — któ­ra mia­ła swój począ­tek w Wuhan w Chi­nach — „wyma­ga soli­dar­no­ści i współ­pra­cy mię­dzy wszyst­ki­mi rzą­da­mi, naukow­ca­mi, pod­mio­ta­mi spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i sek­to­rem pry­wat­nym” — gło­si oświad­cze­nie.  „Finan­so­wa­nie opie­ki zdro­wot­nej i praw sek­su­al­nych oraz repro­duk­cyj­nych powin­no stać się prio­ry­te­tem, aby unik­nąć wzro­stu śmier­tel­no­ści matek i nowo­rod­ków,  zwięk­szo­nej licz­by nie­bez­piecz­nych abor­cji i zaka­żeń prze­no­szo­nych dro­gą płcio­wą” — stwier­dza się w dokumencie.

Oświad­cze­nie zosta­ło pod­pi­sa­ne przez mini­strów Argen­ty­ny, Austra­lii, Alba­nii, Bel­gii, Boli­wii, Bośni i Her­ce­go­wi­ny, Cabo Ver­de, Kana­dy, Cypru, Czech, Danii, Fin­lan­dii, Fidżi, Fran­cji, Nie­miec, Gre­cji, Gwi­nei, Włoch, Łotwy, Liban, Libe­ria, Luk­sem­bur­ga, Mada­ga­ska­ru, Czar­no­gó­ry, Holan­dii, Mace­do­nii Pół­noc­nej, Nami­bii, Nowej Zelan­dii, Nor­we­gii, Por­tu­ga­lii, Rumu­nii, Ser­bii, Repu­bli­ki Połu­dnio­wej Afry­ki, Hisz­pa­nii, Szwe­cji, Szwaj­ca­rii i Wiel­kiej Brytanii.

Rów­nież w imie­niu: Arme­nii, Austrii, Buł­ga­rii, Kosta­ry­ki, Chor­wa­cji, Ekwa­do­ru, Esto­nii, Gru­zji, Irlan­dii, Islan­dii, Japo­nii, Liech­ten­ste­inu, Litwy, Mek­sy­ku, Moł­da­wii, Peru, Repu­bli­ki Korei, Sło­we­nii , Tune­zji, Repu­bli­ki Korei, Ukra­iny i Urugwaju.