Sejm uchwa­lił we wto­rek usta­wę w spra­wie tego­rocz­nych wybo­rów pre­zy­denc­kich. Zakła­da ona, że w wybo­rach pre­zy­denc­kich w 2020 r. gło­so­wa­nie będzie odby­wać się w loka­lach wybor­czych, ale będzie też moż­li­wość gło­so­wa­nia korespondencyjnego.

Pro­jekt usta­wy o szcze­gól­nych zasa­dach orga­ni­za­cji wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 r. z moż­li­wo­ścią gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go autor­stwa posłów PiS został zło­żo­ny w Sej­mie w ponie­dzia­łek wie­czo­rem. We wto­rek klub PiS zło­żył do pro­jek­tu auto­po­praw­kę, a tak­że 21 popra­wek. Swo­je popraw­ki zło­ży­ły też klu­by KO, Lewi­cy i PSL oraz koło Konfederacji.

We wto­rek wie­czo­rem Sejm uchwa­lił usta­wę ws. orga­ni­za­cji tego­rocz­nych wybo­rów pre­zy­denc­kich wraz z 21 popraw­ka­mi PiS i jed­ną popraw­ką Lewicy.

reklama

Za przy­ję­ciem usta­wy gło­so­wa­ło 244 posłów, 137 było prze­ciw, a 77 wstrzy­ma­ło się od głosu.

Uchwa­lo­na usta­wa zakła­da uchy­le­nie usta­wy z 6 kwiet­nia doty­czą­cej prze­pro­wa­dze­nia wyłącz­nie kore­spon­den­cyj­nie wybo­rów pre­zy­denc­kich w 2020 r., jak i nie­któ­rych prze­pi­sów art. 102 usta­wy z 16 kwiet­nia, czy­li tzw. tar­czy 2.0 — wykre­ślo­ny m.in. zosta­je prze­pis mówią­cy, że w wybo­rach pre­zy­denc­kich 2020 r. PKW nie okre­śla wzo­ru kar­ty do gło­so­wa­nia i nie zarzą­dza ich druku.

Zgod­nie z usta­wą kan­dy­da­ci zare­je­stro­wa­ni przez PKW w wybo­rach Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, w któ­rych nie odby­ło się gło­so­wa­nie lub Sąd Naj­wyż­szy pod­jął uchwa­łę stwier­dza­ją­cą nie­waż­ność wybo­ru Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, po ponow­nym zgło­sze­niu zosta­ją uzna­ni za zare­je­stro­wa­nych kan­dy­da­tów w wybo­rach zarzą­dzo­nych przez mar­szał­ka Sej­mu w kolej­nym ter­mi­nie. Będzie też moż­na zgła­szać nowych kandydatów.

Usta­wa mówi, że “wybor­ca może gło­so­wać korespondencyjnie”.

Gło­so­wa­nie kore­spon­den­cyj­ne ma być wyłą­czo­ne w przy­pad­ku gło­so­wa­nia w odręb­nych obwo­dach gło­so­wa­nia utwo­rzo­nych m.in. w zakła­dach lecz­ni­czych, domach pomo­cy spo­łecz­nej, domach stu­denc­kich lub zespo­łach domów stu­denc­kich, zakła­dach kar­nych i aresz­tach śled­czych oraz w obwo­dach gło­so­wa­nia utwo­rzo­nych na pol­skich stat­kach mor­skich, a tak­że w przy­pad­ku udzie­le­nia przez wybor­cę nie­peł­no­spraw­ne­go peł­no­moc­nic­twa do głosowania.

Z kolei za gra­ni­cą gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go nie prze­pro­wa­dza się w pań­stwach, na tery­to­rium któ­rych nie ma moż­li­wo­ści orga­ni­za­cyj­nych, tech­nicz­nych lub praw­nych prze­pro­wa­dze­nia wybo­rów w takiej formie.(

PAP