„Wie­lu Kana­dyj­czy­ków o róż­nym pocho­dze­niu oglą­da donie­sie­nia ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych z szo­kiem i prze­ra­że­niem.  Anty-czar­ny rasizm, rasizm jest praw­dzi­wy. Jest w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, ale tak­że jest w Kana­dzie”, powiedział. .

 

Rpw­nież  w Los Ange­les, Denver, Chi­ca­go i Nowy Jork pro­te­sto­wa­no prze­ciw­ko śmier­ci Murzy­na w Min­ne­apo­lis, zadu­szo­ne­go pod­czas aresz­to­wa­nia przez tam­tej­szą policję.

Czte­rech funk­cjo­na­riu­szy zaan­ga­żo­wa­nych w aresz­to­wa­nie zosta­ło zwol­nio­nych przez Depar­ta­ment Poli­cji w Min­ne­apo­lis. Trwa fede­ral­ne docho­dze­nie w celu usta­le­nia, czy nale­ży posta­wić zarzu­ty karne.

Tru­de­au wezwał Kana­dyj­czy­ków, by „zjed­no­czy­li się” i „prze­ciw­ko” anty-czar­ne­mu rasizmowi.

„Wzy­wam wszyst­kich Kana­dyj­czy­ków, bez wzglę­du na to, czy jest to rasizm anty-czar­ny, rasizm anty­azja­tyc­ki czy rasizm i dys­kry­mi­na­cja w dowol­nym sen­sie, aby wspól­nie się mu prze­ciw­sta­wia­li — powiedział.