Spe­cjal­na jed­nost­ka docho­dze­nio­wa pro­win­cji bada śmierć 29-let­niej kobie­ty w dziel­ni­cy High Park.

Według SIU poli­cja zosta­ła wezwa­na do budyn­ku miesz­kal­ne­go przy High Park Ave­nue tuż po 17:15 w śro­dę po donie­sie­niach o awan­tu­rze domowej.

Oświad­cze­nie SIU nie mówi, czy doszło do  inte­rak­cji z poli­cją, z wyjąt­kiem tego, że „nie­dłu­go póź­niej kobie­ta spa­dła z bal­ko­nu” pono­sząc śmierć na miej­scu. Kobie­ta zosta­ła ziden­ty­fi­ko­wa­na jako Regis Korchiński-Paquet

Człon­ko­wie rodzi­ny ofia­ry twier­dzą, że poli­cja ode­gra­ła pew­ną rolę w jej śmier­ci. Te zarzu­ty nie zosta­ły jed­nak uzasadnione.