Astra Zene­ca w Onta­rio od sobo­ty dla 55+

Rząd pro­win­cji Onta­rio podał w czwar­tek, że obni­ża wiek tych, któ­rzy mogą zare­zer­wo­wać szcze­pie­nie  w apte­ce, do 55 lat. Zastrzyk był wcze­śniej dostęp­ny dla osób powy­żej 60 roku życia. Pro­win­cja przy­go­to­wu­je się do roz­sze­rze­nia pro­gra­mu szcze­pień aptecz­nych o 350 kolej­nych loka­li­za­cji w całym Ontario.

Wszyst­kie apte­ki  szcze­pią szcze­pion­ką AstraZeneca.

Nie­któ­re nowe loka­li­za­cje zaczną ofe­ro­wać moż­li­wość umó­wie­nia się na szcze­pie­nie  już w tę sobotę.

Wła­dze pro­win­cji twier­dzą, że do koń­ca kwiet­nia może być nawet 1500 aptecz­nych punk­tów szczepień.

Szcze­pion­ka Astra­Ze­ne­ca jest łatwiej­sza do prze­cho­wy­wa­nia i trans­por­tu niż szcze­pion­ki Pfi­zer i Moder­na, co uła­twia dys­try­bu­cję do aptek i gabi­ne­tów lekarskich.

Począt­ko­wy pro­gram został wdro­żo­ny na począt­ku tego mie­sią­ca w trzech pla­ców­kach zdro­wia publicz­ne­go przy uży­ciu dostaw bio­lo­gicz­nie iden­tycz­nej szcze­pion­ki COVISHIELD otrzy­ma­nej z Insty­tu­tu Serum w Indiach. Kana­da otrzy­ma­ła ostat­nio dosta­wę 1,5 milio­na dawek szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych w ramach „pożycz­ki szcze­pion­ki”. Z tej prze­sył­ki Onta­rio otrzy­ma­ło 583 400 dawek.

Health Cana­da zatwier­dzi­ło teraz zakła­dy pro­duk­cyj­ne, w któ­rych wypro­du­ko­wa­no ame­ry­kań­skie daw­ki Astra­Ze­ne­ca, otwie­ra­jąc dro­gę do ich dys­try­bu­cji w Kana­dzie, poin­for­mo­wa­ła w czwar­tek CTV News Canada.

Fede­ral­ni urzęd­ni­cy ds. zdro­wia nie­daw­no poin­for­mo­wa­li, że szcze­pion­kę tę nale­ży poda­wać wyłącz­nie oso­bom w wie­ku 55 lat i star­szym, pod­czas gdy urzęd­ni­cy ana­li­zu­ją dane doty­czą­ce nie­wiel­kiej licz­by scho­rzeń krze­pli­wo­ści krwi, któ­re wystą­pi­ły u młod­szych pacjen­tów, któ­rzy otrzy­ma­li szcze­pion­kę w Europie.

W oświad­cze­niu wyda­nym w śro­dę wie­czo­rem Health Cana­da stwier­dzi­ło, że nadal doko­nu­je prze­glą­du danych w celu oce­ny szcze­pion­ki, ale korzy­ści z jej sto­so­wa­nia prze­wyż­sza­ją ryzy­ko bra­ku szczepienia.

„Opie­ra­jąc się na wszyst­kich dostęp­nych do tej pory danych mię­dzy­na­ro­do­wych, Health Cana­da nadal uwa­ża, że ​​korzy­ści szcze­pio­nek Astra­Ze­ne­ca i COVISHIELD w ochro­nie przed COVID-19 prze­wyż­sza­ją poten­cjal­ne ryzy­ko” — czy­ta­my w oświadczeniu.

Leka­rze rodzin­ni w wybra­nych rejo­nach rów­nież otrzy­ma­ją ogra­ni­czo­ną podaż szcze­pion­ki i będą kon­tak­to­wać się bez­po­śred­nio ze swo­imi pacjen­ta­mi, aby umó­wić się na wizy­tę, poin­for­mo­wa­ła prowincja.