Onta­rio prze­dłu­ża o pięć mie­się­cy obniż­kę opłat za prąd dla budyn­ków miesz­kal­nych. Staw­ka godzin­na będzie sta­ła, ale zosta­nie pod­wyż­szo­na o pra­wie 3 cen­ty za kilo­wa­to­go­dzi­nę do 12,8 cen­tów za kWh. Staw­ka taka ma obo­wią­zy­wać nie­za­leż­nie od pory dnia.

Obniż­ka zosta­ła wpro­wa­dzo­na 24 mar­ca. Staw­ka wyno­si­ła 10,1 cen­ta za kWh. Wcze­śniej w godzi­nach szczy­tu opła­ta potra­fi­ła docho­dzić do 20,8 cen­ta. Wpro­wa­dza­jąc obniż­kę rząd sza­co­wał, że z niż­szych cen prą­du sko­rzy­sta oko­ło pię­ciu milio­nów klien­tów indy­wi­du­al­nych, far­me­rów i małych przedsiębiorców.

Staw­ka 12,8 cen­ta obo­wią­zu­je od 1 czerw­ca do 31 paź­dzier­ni­ka. Obniż­ka zwią­za­na z pan­de­mią dla klien­tów biz­ne­so­wych i prze­my­sło­wych zosta­ła prze­dłu­żo­na do koń­ca czerwca.

reklama

Rząd Onta­rio podał tak­że w sobo­tę, że pod­wyż­szy wypła­ty dla miesz­kań­ców domów spo­koj­nej sta­ro­ści. Oso­by, któ­re będą się kwa­li­fi­ko­wać, otrzy­ma­ją od 2000 do 3500 dol. na pokry­cie kosz­tów trans­por­tu, alter­na­tyw­ne­go zakwa­te­ro­wa­nia i tym­cza­so­wej opie­ki. Ponad­to domy opie­ki będą zobli­go­wa­ne do zgła­sza­nia wszyst­kich ognisk cho­rób zakaź­nych do Reti­re­ment Homes Regu­la­to­ry Authority.