Miesz­kań­cy Los Ange­les znaj­du­ją na uli­cy pozo­sta­wio­ne ot tak sobie kamie­nie. Naj­wy­raź­niej uczest­ni­cy zajść mie­li­by pro­blem z tra­dy­cyj­nym “wyry­wa­niem bruku”…