W ponie­dzia­łek sze­ryf z jed­ne­go z hrabstw Flo­ry­dy zachę­cił miesz­kań­ców do obro­ny swych domów przy pomo­cy posia­da­nej bro­ni palnej

 

„Powie­dział­bym im, że jeśli cenisz sobie życie, praw­do­po­dob­nie nie powin­nie­neś tego robić w hrab­stwie Polk. Ponie­waż miesz­kań­cy hrab­stwa Polk lubią broń, mają broń w domu, zachę­cam ich do posia­da­nia bro­ni i będą czu­wać dziś w swo­ich domach z zała­do­wa­ną bro­nią ”- powie­dział dzien­ni­ka­rzom sze­ryf  hrab­stwa Polk pod­czas kon­fe­ren­cji prasowej.

„A jeśli spró­bu­jesz wła­mać się do ich domów, aby ukraść, pod­pa­lić, gorą­co pole­cam, żeby otwo­rzy­li do cie­bie ogień. Więc zostaw tę spo­łecz­ność w spokoju. ”

Judd powie­dział, że pro­te­sty w hrab­stwie — regio­nie Lake­land na wschód od Tam­py i na połu­dnie od Orlan­do — prze­ro­dzi­ły się w „nie­po­ko­je spo­łecz­ne” w sobo­tę i nie­dzie­lę, a krą­ży­ły pogło­ski, że  prze­moc obej­mie też dziel­ni­ce mieszkalne .