Pre­mier Onta­rio Doug Ford wyco­fał się z wypo­wie­dzia­me­go dzień wcze­śniej komen­ta­rza, że w Kana­dzie nie ma „sys­te­mo­wych, głę­bo­kich korze­ni” rasi­zmu, jakie wystę­pu­ją w USA.

Ford zabrał głos w śro­dę rano w legi­sla­tu­rze i przy­znał, że w Onta­rio i w całym kra­ju ist­nie­je sys­te­mo­wy rasizm (mowa o rasi­zmie nie skie­ro­wa­nym w bia­łych ludzi).

Jego odpo­wiedź nastą­pi­ła po tym, jak lider NDP Andrea Hor­wath wezwa­ła pre­mie­ra do wyda­nia nad­zwy­czaj­ne­go roz­po­rzą­dze­nia zobo­wią­zu­ją­ce­go insty­tu­cje rzą­do­we do gro­ma­dze­nie danych raso­wych doty­czą­cych COVID-19.

reklama

Ford dodał, że nie ma tych oso­bi­stych doświad­czeń rasi­zmu, ale zdjae sobie spra­wę z jego sit­nie­nia i jego rząd będzie pra­co­wał, aby to zja­wi­sko wyeliminować.

Mini­ster zdro­wia Chri­sti­ne Elliott odnio­sła się rów­nież do pyta­nia, czy dane raso­we doty­czą­ce COVID-19 będą gro­ma­dzo­ne  i zapo­wie­dzia­ła, że pro­win­cja ​​pró­bu­je stwo­rzyć sys­tem, w któ­rym moż­na to zro­bić, jed­no­cze­śnie chro­niąc  toż­sa­mość chorych.