Mar­sza­łek Sej­mu Elż­bie­ta Witek zarzą­dzi­ła wybo­ry pre­zy­denc­kie na nie­dzie­lę 28 czerw­ca. Ozna­cza to, że ewen­tu­al­na dru­ga tura wybo­rów odbę­dzie się 12 lipca.

Mar­sza­łek Sej­mu powie­dzia­ła na śro­do­wej kon­fe­ren­cji pra­so­wej, że zarzą­dzi­ła wybo­ry na pod­sta­wie odpo­wied­nich prze­pi­sów Kon­sty­tu­cji RP, Kodek­su wybor­cze­go oraz usta­wy z 2 czerw­ca 2020 roku o szcze­gól­nych zasa­dach orga­ni­za­cji wybo­rów powszech­nych na Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej zarzą­dzo­nych w 2020 r., z moż­li­wo­ścią gło­so­wa­nia korespondencyjnego.

 

Reklama

Moż­na dopi­sać się do spi­su wybor­ców lub wpi­sać do reje­stru przez inter­net — poin­for­mo­wa­ło w śro­dę Mini­ster­stwo Cyfry­za­cji. Doda­no, że od czwart­ku przez inter­net moż­na też zgła­szać chęć gło­so­wa­nia korespondencyjnego.

Jak wyja­śnia resort cyfry­za­cji, do reje­stru wybor­ców powin­ny wpi­sać się oso­by, któ­re np. w wyni­ku prze­pro­wadz­ki zmie­ni­ły miej­sce zamel­do­wa­nia i chcą na sta­łe zmie­nić rów­nież miej­sce gło­so­wa­nia. Nato­miast jeśli ktoś zmie­nia loka­li­za­cję tyl­ko na czas wybo­rów i chce gło­so­wać, to powi­nien się dopi­sać do spi­su wybor­ców w miej­scu, w któ­rym aku­rat wte­dy będzie przybywał.

Zazna­czo­no, że moż­na się wpi­sać tyl­ko do jed­ne­go reje­stru wybor­ców, usłu­ga jest bez­płat­na. Pod­kre­ślo­no też, że e‑usługa jest wyłą­cza­na na pięć dni przed wyborami.