Po 12 tygo­dniach ogra­ni­czeń den­ty­stom w Onta­rio pozwo­lo­no na ponow­ne otwar­cie gabinetów.

Den­ty­ści zawsze prze­strze­ga­li ści­słych pro­to­ko­łów zapo­bie­ga­nia infek­cjom, ale Onta­rio Den­tal Asso­cia­tion (ODA) wpro­wa­dza nowe zasa­dy ochro­ny. ODA ogło­si­ła nowe pro­to­ko­ły 1 czerwca.

Wszyst­kim pacjen­tom przed wizy­tą zosta­ną zada­ne pyta­nia prze­sie­wo­we o COVID-19. Jeśli odpo­wie na nie zado­wa­la­ją­ce będzie leczo­ny jeśli nie, den­ty­sta usta­li, czy jest to przy­pa­dek nagły, jeśli nie pacjent zosta­nie popro­szo­ny, by przy­szedł jak mu się popra­wi stan zdro­wia. W nagłych przy­pad­kach pacjent będzie leczo­ny, a lecze­nie odbę­dzie się w zamknię­tym poko­ju z zespo­łem den­ty­stycz­nym w peł­nym oso­bi­stym wypo­sa­że­niu ochron­nym (PPE) i będą musia­ły upły­nąć trzy godzi­ny, zanim den­ty­sta przyj­mie kolej­ne­go pacjen­ta ( czas ten zale­ży od sys­te­mu fil­tra­cji powie­trza w gabinecie).

Pacjen­ci powin­ni zde­zyn­fe­ko­wać ręce, kie­dy wcho­dzą i wycho­dzą z gabi­ne­tu oraz   z wyjąt­kiem okre­su lecze­nia będą musie­li mieć maskę na twarzy.

Col­le­ge of Den­tal Hygie­ni­sts of Onta­rio opu­bli­ko­wał rów­nież wła­sne wytycz­ne doty­czą­ce ochro­ny higie­ni­stek i pacjen­tów, któ­re są podob­ne do wytycz­nych wyda­nych przez ODA.

Wię­cej infor­ma­cji na temat nowe­go bada­nia prze­sie­wo­we­go COVID-19 i odpo­wie­dzi na czę­sto zada­wa­ne pyta­nia moż­na zna­leźć na stro­nie www.ODA.ca.