Dro­dzy Przy­ja­cie­le Pol­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry im. Jana Paw­ła II

Nasze Cen­trum zosta­ło zamknię­te 17 mar­ca, że wzglę­du na Covid-19. Jest to stan tym­cza­so­wy i mamy wiel­kie nadzie­je, że wkrót­ce będzie­my mogli wzno­wić naszą dzia­łal­ność. W tym trud­nym dla wszyst­kich okre­sie nie próż­no­wa­li­śmy. Dzię­ki wolon­ta­riu­szom i ludziom dobrej woli cały czas dzia­ła­my. Zro­bi­li­śmy porząd­ki i małe kosme­tycz­ne remonty.
Nasze Cen­trum nie było dość dłu­go remon­to­wa­ne i w obec­nej chwi­li wyma­ga poważ­nych inwestycji.
W związ­ku z tym, iż Cen­trum utrzy­mu­je się z wynaj­mu sal i pomiesz­czeń, a w tej chwi­li jest zamknię­te potrze­bu­je­my Pań­stwa ofiar­no­ści i pomocy.

Z tego tez wzglę­du zwra­ca­my się z gorą­cą proś­bą do Pań­stwa o pomoc finan­so­wą w tym spe­cy­ficz­nym okre­sie, unie­moż­li­wia­ją­cym nam wła­ści­we funkcjonowanie.

reklama

Gdy­by z Pań­stwa stro­ny poja­wi­ła się chęć do pomo­cy, na co ogrom­nie liczy­my, to za pośred­nic­twem GoFund­Me może­cie Pań­stwo wpła­cać środ­ki pie­nięż­ne. Będzie­my bar­dzo wdzięcz­ni za każ­de­go otrzy­ma­ne­go dolara.

Poszu­ku­je­my spon­so­rów, fachow­ców chęt­nych do pomo­cy w pra­cach reno­wa­cyj­nych i ludzi z dużym ser­du­chem, któ­rym Cen­trum JP2 nie jest obojętne.

Pra­gnie­my przy­po­mnieć, że pierw­szym i jedy­nym wła­ści­cie­lem Pol­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry im. Jana Paw­ła II jest Fun­da­cja Mak­sy­mi­lia­na Kol­be w Mis­sis­sau­ga. Tak więc prze­świad­cze­nie, że Cen­trum jest czę­ścią Para­fii jest nie­praw­dzi­we i w tym miej­scu pra­gnie­my to sprostować.

W sta­tu­sie Fun­da­cji jest zastrze­żo­ne pra­wo do wła­sno­ści, któ­re nie pozwa­la na sprze­daż Pol­skie­go Cen­trum Kul­tu­ry, dopó­ki w Kana­dzie żyje cho­ciaż jeden Polak.

Chcie­li­by­śmy, aby Pol­skie Cen­trum Kul­tu­ry pręż­nie dzia­ła­ło i było sta­łym miej­scem spo­tkań dla Polo­nii, co było pier­wot­nym zamia­rem fun­da­to­rów. Naszym marze­niem jest, aby ser­ce pol­skiej emi­gra­cji nadal tęt­ni­ło w naszym Cen­trum. Jeste­śmy dum­ni z fak­tu, że zrze­sza­my i współ­pra­cu­je­my z róż­ny­mi gru­pa­mi polonijnymi.

W budyn­ku Cen­trum znaj­du­je się:
— naj­więk­sza w Ame­ry­ce Pół­noc­nej Biblio­te­ka Pol­ska im. O. Sta­ni­sła­wa Bąka OMI – pro­mu­ją­ca pol­ską lite­ra­tu­rę, kul­tu­rę i sztu­kę, któ­ra jest pro­wa­dzo­na przez panie wolontariuszki.
— nauka języ­ka pol­skie­go, języ­ka angiel­skie­go, języ­ka francuskiego
— mate­ma­ty­ki, infor­ma­ty­ki dla senio­rów i dorosłych

- szko­ła Mode­lar­stwa Lot­ni­cze­go im. Janu­sza Żurakowskiego
— szko­ła kodo­wa­nia „Bear”
— szko­ła Taekwondo
— zaję­cia tanecz­ne Zespo­łu Pie­śni i Tań­ca Lechowia
— pol­ski teatr „Cen­trum”
— bank Pol­ski Cre­dit Union
— sklep z dewo­cjo­na­lia­mi „Vati­ca­no”
— przed­szko­le Montessori
— kręglarnia
oraz nie­dziel­na kawiar­nia Cul­tu­ra, pro­wa­dzo­na przez Centrum.

A tak­że, sie­dzi­bę w Cen­trum mają:

- Sto­wa­rzy­sze­nie gdańszczan

- Pol­ska-Kana­dyj­ski Klub Fila­te­li­stów I Numizmatyków

- Klub Seniora

- Pamięć i Prawda

- Klub Teni­sa Stołowego

W naszej pla­ców­ce orga­ni­zo­wa­ne są licz­ne uro­czy­sto­ści, impre­zy, festi­wa­le, ban­kie­ty, bale, kon­cer­ty, kaba­re­ty, wese­la i sty­py oraz spo­tka­nia, zebra­nia i inne atrakcje…

Ape­lu­je­my do całej Polo­nii o pomoc i wspar­cie finan­so­we. Wie­rzy­my, że otwo­rzą Pań­stwo swo­je ser­ca. Nasze drzwi są otwar­te do współpracy.

Ser­decz­ne Bóg zapłać.

Mag­da Pomorska