Senat po cichu przy­jął wnio­sek o zwięk­sze­nie wyna­gro­dzeń sena­to­rów, któ­rzy prze­wod­ni­czą komi­sji selek­cyj­nej — orga­no­wi, któ­ry spo­tkał się w tym roku tyl­ko dwa razy, za każ­dym razem przez mniej niż godzinę.

Sena­tor Yuen Pau Woo, lider Nie­za­leż­nej Gru­py Sena­tor­skiej (ISG), zło­żył  wnio­sek 11 mar­ca o wyzna­cze­nie komi­sji selek­cyj­nej — któ­ra usta­na­wia listy człon­ków innych komi­sji Sena­tu — jako komi­sji rów­nej innym w któ­rych prze­wod­ni­czą­cy ma pra­wo do doat­ko­we­go wyna­gro­dze­nia  do 10 100 dol. rocznie.

Oprócz bycia lide­rem ISG — klu­bu,  któ­ry gro­ma­dzi więk­szość osób mia­no­wa­nych przez pre­mie­ra Justi­na Tru­de­au — Woo jest rów­nież prze­wod­ni­czą­cym komi­sji selek­cyj­nej i w ten spo­sób sam otrzy­ma tę podwyżkę.

Woo, podob­nie jak inni człon­ko­wie sena­tu, ma 157.600 dola­rów rocz­nie jako wyna­gro­dze­nie pod­sta­wo­we, plus zwrot kosz­tów utrzy­ma­nia i podróży.

Wice­prze­wod­ni­czą­ca wspo­mnia­nej komi­sji kon­ser­wa­tyw­na sena­tor New Brun­swick Caro­lyn Ste­wart Olsen, ma pra­wo do dodat­ko­wych 5200 dol. rocz­nie z powo­du zmia­ny przepisów.

Kie­dy do nich docho­dzi, posie­dze­nia komi­sji selek­cyj­nej zwy­kle trwa­ją nie dłu­żej niż godzi­nę. Nie­któ­re były znacz­nie krótsze.

Na przy­kład spo­tka­nie w dniu 12 mar­ca tego roku trwa­ło zale­d­wie dzie­więć minut.

Komi­sja zazwy­czaj spo­ty­ka się nie wię­cej niż kil­ka razy pod­czas danej sesji par­la­men­tar­nej, zwy­kle po wybo­rach federalnych.

Spo­tka­nia mają na celu for­mal­ne zatwier­dze­nie usta­lo­nych  w rezul­ta­cie nego­cja­cji list członków.

Regu­la­min Sena­tu wyraź­nie sta­no­wi tym­cza­sem selek­cyj­na nie jest „komi­sją sta­łą ani spe­cjal­ną” — więc nie ma obo­wiąz­ku pła­ce­nia prze­wod­ni­czą­cym wię­cej niż wyna­gro­dze­nie podstawowe.