UWAGA: 20 czerw­ca odbę­dzie się spe­cjal­ny lot  czar­te­ro­wy z lot­ni­ska Pear­son w Toron­to 🇨🇦 na lot­ni­sko Cho­pi­na w Warszawie 🇵🇱.

Wszyst­kie oso­by, któ­re chcą sko­rzy­stać z połą­cze­nia, pro­szo­ne są o prze­sła­nie na adres:

toronto.rsvp@msz.gov.pl

Reklama

nastę­pu­ją­cych informacji:
— Nazwisko
— Imię
— Numer telefonu
— Adres e‑mail
— oby­wa­tel­stwo (waż­ny pol­ski paszport).

Kon­su­lat Gene­ral­ny RP w Toron­to nie jest orga­ni­za­to­rem lotu do Pol­ski. Pań­stwa zgło­sze­nie zosta­nie prze­ka­za­ne LOT-owi, któ­ry będzie się z Pań­stwem kon­tak­to­wał, przed­sta­wiał warun­ki prze­lo­tu i potwier­dzał doko­na­nie rezer­wa­cji na kon­kret­ny rejs.

Infor­mu­je­my, że ww. spe­cjal­ne czar­te­ry do Pol­ski są płat­ne. Infor­ma­cji na temat warun­ków prze­lo­tu, w tym ceny i moż­li­wo­ści zmia­ny już posia­da­nej rezer­wa­cji udzie­la tyl­ko i wyłącz­nie prze­woź­nik, tj. PLL LOT.

 

PLin­To­ron­to