Poni­żej zamiesz­czo­ny jest wyciąg infor­ma­cji doty­czą­cych wybo­rów Pre­zy­den­ta RP, któ­re odbę­dą się w sobo­tę, 27 VI 2020 w godz. 07:00–21:00 w Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Van­co­uver wyłącz­nie w for­mie kore­spon­den­cyj­nej. Pakie­ty wybor­cze po odpo­wied­niej reje­stra­cji wszy­scy otrzy­ma­ją pocz­ta i zwró­cą swój odda­ny głos rów­nież pocz­tą. Z powo­du ogra­ni­czę i zaka­zów zwią­za­nych z pan­de­mia, nie będzie moż­li­wo­ści ode­bra­nia i /lub dostar­cze­nia pakie­tu kore­spon­den­cyj­ne­go oso­bi­ście do Konsulatu.
Całość szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji doty­czą­cych całej Kana­dy znaj­dą Pań­stwo w poniż­szym ogłoszeniu.
https://www.gov.pl/web/kanada/wybory-2020

Gło­so­wa­nie w wybo­rach Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Kon­su­la­cie Gene­ral­nym RP w Van­co­uver odbę­dzie się w sobo­tę, 27 czerw­ca 2020 r. w godz. 7.00–21.00 cza­su lokalnego.

Jeże­li żaden z kan­dy­da­tów na Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej nie uzy­ska wię­cej niż poło­wy waż­nie odda­nych gło­sów 14 dni po ter­mi­nie pierw­sze­go gło­so­wa­nia prze­pro­wa­dza się ponow­ne gło­so­wa­nie. Zatem ewen­tu­al­ne ponow­ne gło­so­wa­nie mia­ło­by się odbyć w sobo­tę 11 lip­ca 2020 roku w godz. 7.00–21.00 cza­su lokalnego.

REKLAMA

Na tere­nie okrę­gu kon­su­lar­ne­go Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go RP w Van­co­uver został utwo­rzo­ny jeden obwód gło­so­wa­nia: Obwód gło­so­wa­nia nr 68, sie­dzi­ba obwo­do­wej komi­sji wybor­czej: Van­co­uver, Kon­su­lat Gene­ral­ny RP, 1177 West Hastings Stre­et, Suite 1600, Van­co­uver, BC, V6E 2K3; z moż­li­wo­ścią gło­so­wa­nia wyłącz­nie korespondencyjnego.

Oso­by upraw­nio­ne do głosowania

Pra­wo gło­so­wa­nia w wybo­rach Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej ma oso­ba, która:

naj­póź­niej w dniu gło­so­wa­nia koń­czy 18 lat,
nie zosta­ła pozba­wio­na praw publicz­nych pra­wo­moc­nym orze­cze­niem sądu,
nie zosta­ła ubez­wła­sno­wol­nio­na pra­wo­moc­nym orze­cze­niem sądu,
nie zosta­ła pozba­wio­na praw wybor­czych pra­wo­moc­nym orze­cze­niem Try­bu­na­łu Stanu.

! Warun­kiem udzia­łu w gło­so­wa­niu w obwo­dzie za gra­ni­cą jest wpi­sa­nie się do spi­su wybor­ców spo­rzą­dza­ne­go przez konsula.

Spis wybor­ców – JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Zgło­sze­nie do spi­su wybor­ców w wybo­rach Pre­zy­den­ta RP zarzą­dzo­nych na 10 maja 2020 r. pozo­sta­je waż­ne w wybo­rach, któ­re odbę­dą się w Kana­dzie w dniu 27 czerw­ca 2020 r. (w Kana­dzie wyłącz­nie gło­so­wa­nie kore­spon­den­cyj­ne). Jed­nak aby gło­so­wać kore­spon­den­cyj­nie, zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi usta­wy, nale­ży doko­nać zawia­do­mie­nia poprzez stro­nę: https://ewybory.msz.gov.pl/ do dnia 16 czerw­ca 2020 r. (przy­cisk na dole stro­ny: „ZMIEŃ SPOSÓB GŁOSOWANIA”). Oso­by, któ­re nie doko­na­ją zawia­do­mie­nia bądź doko­na­ją tego po dniu 16 czerw­ca br. nie będą mogły wziąć udzia­łu w wybo­rach i nie zosta­nie do nich prze­sła­ny pakiet wybor­czy (art. 3 ust 9 ustawy).

NOWE ZGŁOSZENIE: Aby dopi­sać się do spi­su wybor­ców nale­ży doko­nać zgło­sze­nia poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl/ naj­póź­niej do dnia 15 czerw­ca 2020 r.

Zgło­sze­nie powin­no zawierać:

Nazwi­sko
Imię (imio­na)
Imię ojca
Datę urodzenia
Numer ewi­den­cyj­ny PESEL
Miej­sce poby­tu wybor­cy za granicą
Numer tele­fo­nu lub adres pocz­ty elektronicznej
Numer, serię i datę wyda­nia waż­ne­go pol­skie­go pasz­por­tu. W pań­stwach, w któ­rych dowód oso­bi­sty jest wystar­cza­ją­cym doku­men­tem do prze­kro­cze­nia gra­ni­cy, w miej­sce nume­ru waż­ne­go pol­skie­go pasz­por­tu moż­na podać numer waż­ne­go dowo­du osobistego.
Wska­za­nie adre­su, na któ­ry ma być wysła­ny pakiet wybor­czy (doty­czy wybor­cy zgła­sza­ją­ce­go się do gło­so­wa­nia korespondencyjnego)
Miej­sce wpi­sa­nia wybor­cy do reje­stru wybor­ców (gmi­na w Pol­sce) — w przy­pad­ku oby­wa­te­li pol­skich cza­so­wo prze­by­wa­ją­cych za granicą.

Zgło­sze­nie może być doko­na­ne rów­nież ust­nie, pisem­nie lub tele­fak­sem do wła­ści­wej pla­ców­ki dyplo­ma­tycz­no-kon­su­lar­nej (wzór zgłoszenia):

Kon­su­lat Gene­ral­ny RP w Vancouver:

tele­fo­nicz­nie, nr tel.: +1 604 688 3530 wew. 1
e‑mailowo: info@msz.gov.pl
pisem­nie: na adres Kon­su­lat Gene­ral­ny RP, 1177 West Hastings Stre­et, Suite 1600, Van­co­uver, BC, V6E 2K3
ust­nie w sie­dzi­bie urzę­du Kon­su­lat Gene­ral­ny RP, 1177 West Hastings Stre­et, Suite 1600, Van­co­uver, BC, V6E 2K3
fak­sem, nr fak­su: +1 604 688 3537
Zgło­sze­nia moż­na doko­nać do dnia 15 czerw­ca 2020 r.

Zaświad­cze­nia wyda­wa­ne przez Konsula

Wybor­ca, któ­ry zgło­sił się do spi­su wybor­ców spo­rzą­dzo­ne­go przez kon­su­la, któ­ry zmie­nia miej­sce poby­tu przed dniem wybo­rów, może otrzy­mać zaświad­cze­nie o pra­wie do gło­so­wa­nia. Wybor­ca otrzy­mu­je dwa zaświad­cze­nia: zaświad­cze­nie o pra­wie do gło­so­wa­nia w dniu pierw­sze­go gło­so­wa­nia oraz zaświad­cze­nie o pra­wie do gło­so­wa­nia w dniu ponow­ne­go głosowania.

Wnio­sek o wyda­nie zaświad­cze­nia nale­ży zło­żyć do wła­ści­wej pla­ców­ki dyplo­ma­tycz­no-kon­su­lar­nej pisem­nie, tele­fak­sem lub w for­mie elek­tro­nicz­nej (wzór wniosku).

Kon­sul wyda­je zaświad­cze­nia do dnia prze­ka­za­nia spi­su wybor­ców prze­wod­ni­czą­ce­mu obwo­do­wej komi­sji wybor­czej. Wybor­cy, któ­ry zgło­sił się do gło­so­wa­nia kore­spon­den­cyj­ne­go zaświad­cze­nia o pra­wie do gło­so­wa­nia nie wyda­je się po wysła­niu do wybor­cy pakie­tu wyborczego.

Zaświad­cze­nie odbie­ra się za pokwi­to­wa­niem oso­bi­ście lub przez upo­waż­nio­ną pisem­nie oso­bę. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach kon­sul może wysłać wybor­cy zaświad­cze­nie za zwrot­nym pokwi­to­wa­niem odbioru.

Nale­ży zwró­cić uwa­gę by nie utra­cić zaświad­cze­nia o pra­wie do gło­so­wa­nia. W przy­pad­ku jego utra­ty, nie­za­leż­nie od przy­czy­ny, nie będzie moż­li­we otrzy­ma­nie kolej­ne­go zaświad­cze­nia, ani wzię­cie udzia­łu w gło­so­wa­niu w obwo­dzie, w któ­rym uprzed­nio było się uję­tym w spisie.

INFORMACJA NA TEMAT EWENTUALNEJ II TURY WYBORÓW

Oso­by wpi­sa­ne do spi­su wybor­ców w obwo­dzie gło­so­wa­nia utwo­rzo­nym za gra­ni­cą będą uję­te w tym spi­sie wybor­ców rów­nież w przy­pad­ku prze­pro­wa­dza­nia ponow­ne­go gło­so­wa­nia (tzw. II tury wybo­rów), rów­nież w zakre­sie spo­so­bu gło­so­wa­nia (w Kana­dzie gło­so­wa­nie wyłącz­nie kore­spon­den­cyj­nie). Wzię­cie udzia­łu w gło­so­wa­niu w innym obwo­dzie, w tym rów­nież w miej­scu sta­łe­go zamiesz­ka­nia nie będzie moż­li­we. Aby wziąć udział w gło­so­wa­niu w innym obwo­dzie gło­so­wa­nia lub zagło­so­wać w loka­lu wybor­czym, jeże­li w pierw­szym ter­mi­nie głos został odda­ny kore­spon­den­cyj­nie, nale­ży zwró­cić się do kon­su­la o wyda­nie zaświad­cze­nia o pra­wie do gło­so­wa­nia w dniu ponow­ne­go głosowania.

W przy­pad­ku prze­pro­wa­dza­nia ponow­ne­go gło­so­wa­nia (II tura wybo­rów) wybor­ca, któ­ry nie doko­nał zgło­sze­nia do dnia 15 czerw­ca 2020 r., może po dniu pierw­sze­go gło­so­wa­nia (I tura wybo­rów) doko­nać takie­go zgło­sze­nia do dnia 29 czerw­ca 2020 r., do godz. 24:00 (w Kana­dzie gło­so­wa­nie wyłącz­nie korespondencyjne).