Engel­gard dono­si na swej stro­nie na Facebooku:

Rek­tor zasłu­żo­ne­go dla Pol­ski Uni­wer­sy­te­tu Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu powo­łał “komi­sję”, któ­ra ma zba­dać przy­pad­ki anty­se­mi­ty­zmu kadry i stu­den­tów przed woj­ną. To typo­we dla lewac­twa naszych cza­sów — “ofia­rą” tej komi­sji może paść całe gro­no uczo­nych zasłu­żo­nych dla Pol­ski, bo ich ówcze­sne prze­ko­na­nia i posta­wy, nie pasu­ją do dzi­siej­szych wzor­ców. Nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że będzie to sąd nad “endec­kim” Pozna­niem, rzą­dzo­nym obec­nie przez “tęczo­wych”. Oto komu­ni­kat rektora:

“Pra­gnę poin­for­mo­wać, że 4 paź­dzier­ni­ka 2019 roku powo­ła­łem Komi­sję ds. bada­nia przy­pad­ków prze­śla­do­wa­nia osób pocho­dze­nia żydow­skie­go na Uni­wer­sy­te­cie Poznań­skim w latach przed II woj­ną światową.

reklama

Obcho­dy 100-lecia ist­nie­nia Uni­wer­sy­te­tu w Pozna­niu były świę­tem, przy oka­zji któ­re­go szczy­ci­li­śmy się donio­sły­mi i chwa­leb­ny­mi wyda­rze­nia­mi w dzie­jach naszej Alma Mater. Bada­nia pro­wa­dzo­ne z tej oka­zji nad histo­rią Uni­wer­sy­te­tu poka­za­ły jed­nak, że zda­rza­ły się w jego prze­szło­ści tak­że i trud­ne oraz hanieb­ne momen­ty. W począt­kach ist­nie­nia uczel­ni taką ciem­ną, nie­zba­da­ną dotąd kar­tą dzie­jów Uni­wer­sy­te­tu Poznań­skie­go był anty­se­mi­tyzm czę­ści stu­den­tów i czę­ści kadry pro­fe­sor­skiej. Chcąc dać świa­dec­two praw­dzie, posta­no­wi­łem zaini­cjo­wać bada­nia nad tą kwestią”.