Jak będą wyglą­da­ły wybo­ry w Kana­dzie roz­mo­wa z Kon­su­lem Gene­ral­nym RP w Toronto

O nowych zasa­dach kore­spon­den­cyj­ne­go prze­pro­wa­dze­nia wybo­rów na pre­zy­den­ta Pol­ski w Kanadzie.