Pol­ska Piel­grzym­ka do Midland 2022

W nie­dzie­lę 14 sierp­nia w świę­to Mat­ki Boskiej Ziel­nej czy­li Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Maryi Pan­ny w sank­tu­arium męczen­ni­ków kana­dyj­skich w Midland w Onta­rio odby­ła się pierw­sza po covi­do­wej prze­rwie Piel­grzym­ka Polo­nii, dzień wcze­śniej dotar­ła na miej­sce 40. piel­grzym­ka pie­sza. W uro­czy­sto­ściach, któ­rym prze­wod­ni­czył bp die­ce­zji łowic­kiej Andrzej Dziu­ba, wzię­ło udział ponad 6500 piel­grzy­mów. O. Janusz Bła­że­jak prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Pol­skich Księ­ży na Wschod­nią Kana­dę przed­sta­wił dostoj­ne­go gościa wspo­mi­na­jąc o jego nie­for­tun­nej podró­ży lot­ni­czej. Przy­by­ło wie­le orga­ni­za­cji para­fial­nych, a tak­że przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych. Przed­sta­wia­my obszer­ną rela­cję fil­mo­wą z tego corocz­ne­go donio­słe­go wydarzenia.