Na rowerze wzdłuż Credit River

Mis­sis­sau­ga ma bar­dzo pięk­ne tra­sy rowe­ro­we i dużo prze­strze­ni zie­lo­nych, war­to wybrać się na rower wzdłuż Cre­dit River — dzi­siaj poka­zu­je­my frag­men­ty tra­sy z od Squ­are One , wzdłuż Burn­ham­thor­pe do rze­ki Cre­dit i Cul­ham Tra­il, następ­nie na pół­noc do Stre­et­svil­le i dale wzdłuż rze­ki za Bri­tan­nia Rd. do mom­wen­tu kie­dy rze­ka prze­ciw­na uli­cę Creditview

Reklama