14 maja 2022 r. godz. 16:00 — Wie­czór festi­wa­lo­wy kolej­nej edy­cji Festi­wa­lu Szan­to­we­go “Kna­ga”, któ­ry został zapo­cząt­ko­wa­ny w czerw­cu 1998 roku.
Festi­wal odbył się w sali budyn­ku ZNPwK Gmi­na 1 przy 71 Jud­son St., Etobicoke
PROGRAM FESTIWALU:
11:30 — warsz­ta­ty muzycz­ne dla uczest­ni­ków z udzia­łem pol­skie­go zespo­łu “Nie­rob­bers”,
13:00 — Prze­rwa na lunch
16:00 — Otwar­cie Festiwalu
16:30 — Prze­słu­cha­nia uczest­ni­ków, część kon­kur­so­wa Festiwalu
21:00 — Finał Festi­wa­lu “Kna­ga 2022” i Kon­kurs Laureatów

Przy­by­li­śmy z kame­rą na finał.