Kana­dyj­czy­cy będą wpusz­cza­ni do kra­jów UE, ale oby­wa­te­le USA praw­do­po­dob­nie jesz­cze nie — we wto­rek oczki­wa­no ofi­cjal­ne­go komu­ni­ka­tu Unii Euro­pej­skiej w tej sprawie

We wto­rek UE opgło­si listę kra­jów, któ­rych oby­wa­te­le będą mogli wje­chać do 31 kra­jów euro­pej­skich stre­fy Schen­gen ale ocze­ki­wa­no , że więk­szo­ści Ame­ry­ka­nom na co naj­mniej kolej­ne dwa tygo­dnie odmó­wi się wjaz­du z powo­du gwał­tow­ne­go wzro­stu licz­by zaka­żeń koro­na­wi­ru­sem w USA

Na liście sopusz­czo­nych są  Kana­da, Austra­lia, Nowa Zelan­dia, Japo­nia, Korea Połu­dnio­wa i Tajlandia.

 

Sza­cu­je się, że ponad 15 milio­nów Ame­ry­ka­nów podró­żu­je do Euro­py każ­de­go roku, a oko­ło 10 milio­nów Euro­pej­czy­ków jedzie w dru­gą stronę

Lista ma być zatwier­dzo­na we wto­rek, o ile kra­je człon­kow­skie nie zgło­szą sprze­ci­wu. Ocze­ku­je się, że będzie zawie­rać do 15 kra­jów, w któ­rych wskaź­ni­ki zara­żeń Covid-19 są porów­ny­wal­ne z tymi w UE.

Lista  ma być aktu­ali­zo­wa­na co 14 dni.

W mar­cu UE nało­ży­ła ogra­ni­cze­nia na nie­po­trzeb­ne podró­że do stre­fy Schen­gen. Oby­wa­te­le  UE, któ­rzy miesz­ka­ją poza Euro­pą, nie są obję­ci zakazem.

Wykaz UE nie doty­czy podró­ży do Wiel­kiej Bry­ta­nii, któ­ra opu­ści­ła UE w stycz­niu. Wiel­ka Bry­ta­nia wyma­ga teraz od wszyst­kich przy­by­wa­ją­cych  oprócz kil­ku wyjąt­ków, takich jak kie­row­cy cię­ża­ró­wek — pod­da­nia się 14-dnio­wej kwa­ran­tan­nie. Wymóg doty­czy rów­nież oby­wa­te­li Wiel­kiej Brytanii.