Czo­ło­wy ame­ry­kań­ski ope­ra­tor ruro­cią­gów pali­wo­wych, Colo­nial Pipe­li­ne, zamknął całą swo­ją sieć, źró­dło pra­wie poło­wy dostaw pali­wa dla wschod­nie­go wybrze­ża Sta­nów Zjed­no­czo­nych, po cybe­ra­ta­ku, któ­ry według fir­my został spo­wo­do­wa­ny przez opro­gra­mo­wa­nie ransomware.

Zamknię­cie wzbu­dzi­ło oba­wy o sko­ko­wy wzrost  cen na sta­cjach ben­zy­no­wych  i zwró­ci­ło uwa­gę na to, jak kry­tycz­na infra­struk­tu­ra ener­ge­tycz­na USA jest podat­na na ata­ki hakerów.

Colo­nial trans­por­tu­je 2,5 milio­na bary­łek dzien­nie ben­zy­ny, ole­ju napę­do­we­go, pali­wa do sil­ni­ków odrzu­to­wych i innych pro­duk­tów rafi­na­cji  8850 kilo­me­tra­mi ruro­cią­gów łączą­cych rafi­ne­rie na wybrze­żu Zato­ki Per­skiej ze wschod­ni­mi i połu­dnio­wy­mi Sta­na­mi Zjednoczonymi.

Reklama

Fir­ma poin­for­mo­wa­ła, że ​​zamknę­ła sys­te­my, aby powstrzy­mać zagro­że­nie po uzy­ska­niu infor­ma­cji o ata­ku w piątek.

Pod­czas gdy docho­dze­nie jest na wcze­snym eta­pie, jeden z byłych urzęd­ni­ków i dwa źró­dła bran­żo­we stwier­dzi­ły, że hake­rzy to praw­do­po­dob­nie wyso­ce pro­fe­sjo­nal­na gru­pa cyber­prze­stęp­ców. Śled­czy bada­ją, czy odpo­wie­dzial­na jest gru­pa nazwa­na przez spo­łecz­ność bada­czy cyber­bez­pie­czeń­stwa „Dark­Si­de” — powie­dział były urzęd­nik rządowy.

Ran­som­wa­re to rodzaj zło­śli­we­go opro­gra­mo­wa­nia, któ­re­go celem jest blo­ko­wa­nie sys­te­mów poprzez szy­fro­wa­nie danych i żąda­nie zapła­ty za odzy­ska­nie dostępu.

Colo­nial nie podał dal­szych szcze­gó­łów ani nie okre­ślił, jak dłu­go będą zamknię­te rurociągi.

„Rafi­ne­rie musia­ły­by zare­ago­wać, ogra­ni­cza­jąc prze­rób ropy, ponie­waż stra­ci­ły część sys­te­mu dys­try­bu­cji”. Jeśli sys­tem zosta­nie unie­ru­cho­mio­ny na czte­ry,  lub pięć dni, na ryn­ku mogą poja­wić się  prze­rwy na ter­mi­na­lach paliw, któ­re są zależ­ne od rurociągu.