Od 7 lip­ca miesz­kań­cy Toron­to będą musie­li nosić maskę lub nakry­cie twa­rzy w pomiesz­cze­niach zamkniętych

Prze­pis ten został uchwa­lo­ny przez Radę Mia­sta w dniu 30 czerw­ca i wyma­ga od firm przy­ję­cia poli­ty­ki zapew­nia­ją­cej nosze­nie masek lub osłon twa­rzy w  pozo­sta­ją­cych pod ich kon­tro­lą pomesz­cze­niach udo­stęp­nia­nych publicznie.

Według mia­sta, sto­su­je się to do wszyst­kich pomiesz­czeń zamknię­tych, któ­re są publicz­nie dostęp­ne, takich jak:

Reklama
 • skle­py detaliczne
 • skle­py spożywcze
 • cen­tra han­dlo­we, plazy
 • skle­py spo­żyw­cze, pie­kar­nie, far­mers mar­ket ( zamknięte)
 • restau­ra­cje, bary
 • kry­te obiek­ty rekre­acyj­ne, sale gim­na­stycz­ne, base­ny (jeśli zezwa­lo­ne będzie ich otwarcie)
 • biblio­te­ki
 • domy kul­tu­ry
 • kościo­ły, mecze­ty, syna­go­gi, i inne
 • gale­rie sztu­ki, muzea, akwa­ria, zoo
 • sale ban­kie­to­we, cen­tra kon­gre­so­we, are­ny, sta­dio­ny i inne prze­strze­nie imprezowe
 • obiek­ty real esta­te jak open house, cen­tra prezentacji
 • obsza­ry wspól­ne w hote­lach, mote­lach i wynaj­mach krót­ko­ter­mi­no­wych (np. lob­by, win­dy, sale konferencyjne)
 • obiek­ty roz­ryw­ko­we, w tym sale kon­cer­to­we, teatry, kina, kasyna
 • biu­ra  otwar­te dla publiczności

Wol­no jed­nak będzie cza­so­wo zdjąć maskę lub zakry­cie twa­rzy pod­czas korzy­sta­nia z usług, spo­ży­wa­nia posił­ków lub upra­wia­nia sportu

Prze­pi­sy te nie będą mia­ły zasto­so­wa­nia do budyn­ków apar­ta­men­to­wych i con­do, pla­có­wek opie­ki nad dzieć­mi i szkół oraz obsza­rów, któ­re są nie zamknię­te, jak patio.

Środ­ki tym­cza­so­we wyga­sną po 1 paź­dzier­ni­ka — chy­ba że Rada prze­dłu­ży je.