Obję­cie bonem tury­stycz­nym tak­że eme­ry­tów i ren­ci­stów, oraz dzie­ci tych rodzi­ców, któ­rzy pra­cu­ją za gra­ni­cą — prze­wi­du­je cześć popra­wek, jakie w czwar­tek Senat zapro­po­no­wał do pre­zy­denc­kiej usta­wy o Pol­skim Bonie Turystycznym.

Za pod­ję­ciem uchwa­ły w tej spra­wie gło­so­wa­ło 97 sena­to­rów, nikt nie był prze­ciw, ani nie wstrzy­mał się od gło­su. Teraz usta­wa tra­fi ponow­nie do Sejmu.

Celem usta­wy o Pol­skim Bonie Tury­stycz­nym, któ­rej ini­cja­to­rem był pre­zy­dent Andrzej Duda jest wspar­cie pol­skich rodzin oraz bran­ży tury­stycz­nej, któ­ra szcze­gól­nie ucier­pia­ła z powo­du koronawirusa.