FBI aresztowało w czwartek w stanie New Hampshire, Ghislaine Maxwell, przyjaciółkę nieżyjącego amerykańskiego finansisty Jeffreya Epsteina. Zarzuca się jej m.in. rekrutowanie dla niego nieletnich dziewcząt i kobiet, które milioner wykorzystywał seksualnie.

Nie­daw­no Dylan Howard w książ­ce Dead Men Tell No Tales przed­sta­wił teo­rię, że Ghi­sla­ine Maxwell i Jef­frey Epste­in byli izra­el­ski­mi szpie­ga­mi, ponoć zmar­ły ojciec Ghi­sla­ine, Robert Maxwell, przed­sta­wił Jef­freya pro­wa­dzą­cym z Mos­sa­du, zanim zmarł w 1991 roku w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach. Robert – któ­ry rów­nież był szpie­giem Mos­sa­du, według źró­deł tej książ­ki – powie­dział im, by „zaak­cep­to­wa­li” Jef­freya – czy­ta­my w Daily Mail.

Epste­in i Ghi­sla­ine zwa­bia­li następ­nie zna­nych poli­ty­ków i cele­bry­tów do sek­su z nie­let­ni­mi dziew­czy­na­mi, któ­ry fil­mo­wa­li a nagra­nia uży­wa­li do szan­ta­żu. Kil­ka jego ofiar twier­dzi, że w domach zain­sta­lo­wa­no kame­ry i że Epste­in prze­cho­wał mate­riał w bez­piecz­nym miej­scu. Zarów­no FBI, jak i wła­dze Nowe­go Jor­ku, któ­re doko­na­ły nalo­tu na jego dom i rewi­zji, odma­wia­ją potwier­dze­nia, czy takie taśmy istnieją.

Teo­ria opie­ra się na prze­ko­na­niu, że Robert Maxwell, ojciec Ghislaine’a, któ­ry zmarł w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach w 1991 roku wypa­da­jąc z jach­tu, był tak­że szpie­giem Mos­sa­du – co twier­dzo­no od lat, ale cze­go nigdy nie udowodniono.

 

 

“Maxwell była jed­ną z naj­bliż­szych współ­pra­cow­ni­czek Epste­ina i pomo­gła mu wyko­rzy­sty­wać dziew­czyn­ki, któ­re mia­ły zale­d­wie 14 lat” — powie­dzia­ła pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej Audrey Strauss, peł­nią­ca obo­wiąz­ki fede­ral­nej pro­ku­ra­tor Połu­dnio­we­go Dys­tryk­tu Nowe­go Jorku.

Jak gło­si oskar­że­nie wiel­kiej ławy przy­się­głych, zarzu­ty wobec 58-let­niej Maxwell, któ­ra jest Bry­tyj­ką, obej­mu­ją przy­wo­że­nie mało­let­nich w celu prze­stęp­czej aktyw­no­ści sek­su­al­nej, a tak­że udział w spi­sku, by nakło­nić je do świad­cze­nia nie­le­gal­nych usług seksualnych.

Doku­ment stwier­dza, że Maxwell nie­kie­dy roz­bie­ra­ła się przy dziew­czyn­kach lub anga­żo­wa­ła je w “sek­su­al­ne masa­że”. Jej obec­ność uła­twia­ła Epste­ino­wi akty sek­su­al­ne, ponie­waż ofia­ry milio­ne­ra czu­ły się jak­by uspo­ko­jo­ne widząc, że jest tam doro­sła kobieta.

Maxwell aresz­to­wa­no w Brad­ford w New Hamp­shi­re. Ma być prze­słu­cha­na w sądzie okrę­go­wym w tym stanie.

Wcze­śniej Maxwell zaprze­cza­ła zarzu­tom jako­by mia­ła zwią­zek z pro­ce­de­rem wyko­rzy­sty­wa­nia przez Epste­ina dziew­cząt i mło­dych kobiet.

W ubie­głym roku Epste­in został aresz­to­wa­ny i oskar­żo­ny m.in. o han­del nie­let­ni­mi i pła­ce­nie swym ofia­rom za rekru­ta­cję innych nie­let­nich dziew­cząt. 10 sierp­nia 2019 roku, pra­wie mie­siąc po aresz­to­wa­niu, męż­czy­zna zmarł w celi, a jego śmierć uzna­no za samobójstwo.

Akt oskar­że­nia wobec Maxwell kon­cen­tru­je się na latach 90., kie­dy Bry­tyj­ka “była w bli­skim związ­ku z Epste­inem, a Epste­in pła­cił jej rów­nież za zarzą­dza­nie jego róż­ny­mi nieruchomościami”.

 

 

pap