14-let­ni chło­piec został oskar­żo­ny Win­ni­pe­gu. o mor­der­stwo i sze­reg innych poważ­nych prze­stępstw w związ­ku z seri’ strze­le­nin, w któ­rych zgi­nę­ła jed­na kobie­ta, a pięć osób zosta­ło ran­nych w

W śro­dę oko­ło 2:30 rano, 44-let­ni męż­czy­zna został ran­ny na Bal­mo­ral Stre­et nie­da­le­ko Cum­ber­land Avenue.

Poli­cja twier­dzi­ła począt­kwo, że ​​męż­czy­zna został potrą­co­ny przez pojazd, ale póź­niej usta­lo­no, że został wcze­śniej zastrze­lo­ny. Został zabra­ny do szpi­ta­la, gdzie jest w kry­tycz­nym, ale sta­bil­nym stanie.

Reklama

Następ­nie strza­ły padły na Flo­ra Avenue.

Poli­cja powie­dzia­ła , że 27-let­nia Daniel­le Dawn Cote szła uli­cą oko­ło 3:15 w śro­dę, kie­dy zosta­ła zastrze­lo­na i zabi­ta. Kobie­ta była ze swo­im 18-let­nim kuzy­nem, i on rów­nież został postrze­lo­ny, ale prze­żył i jest w sta­bil­nym sta­nie w szpitalu.

Tuż po pół­no­cy w czwar­tek poli­cja  ​​inter­we­nio­wa­ła poow­nie,  tym razem w histo­rycz­nym miej­scu zna­nym jako The Forks.

Tam 40-let­ni męż­czy­zna został postrze­lo­ny, a inny dźgnię­ty nożem. Postrze­lo­ny jest w sta­bil­nym stanie.

W pią­tek śled­czy dowie­dzie­li się o czwar­tej strze­la­ni­nie, któ­ra nie zosta­ła zgło­szo­na. Nie­zi­den­ty­fi­ko­wa­na kobie­ta zosta­ła postrze­lo­na  na Isa­bel Street.

Ofi­ce­ro­wie aresz­to­wa­li w czwart­ko­we popo­łu­dnie nasto­lat­ka w rejo­nie North Kil­do­nan. Nikt z ran­nych nie znał spraw­cy ani sie­bie nawzajem.

 

Zatrzy­ma­ny nasto­la­tek nie był notowany .