Prze­ma­wia­jąc po tym jak legen­dar­ny ame­ry­kań­ski zespół akro­ba­cji lot­ni­czych U.S. Navy Blue Angels pre­zy­dent Trump w ostrych sło­wach potę­pił skraj­nie lewi­co­wy faszyzm i bro­nił war­to­ści jude­ochrze­ści­jań­skiej cywilizacji. „

„Ten pomnik nigdy nie zosta­nie zbez­czesz­czo­ny” — oświad­czył Trump wska­zu­jąc na Mount Rush­mo­re . „Ci boha­te­ro­wie nigdy nie zosta­ną znisz­cze­ni. Ich dzie­dzic­two nigdy nie zosta­nie znisz­czo­ne. Ich osią­gnię­cia nigdy nie zosta­ną zapo­mnia­ne. Mount Rush­mo­re pozo­sta­nie wiecz­nym hoł­dem dla naszych przod­ków i naszej wolności”.

Pre­zy­dent zapew­nił, że nie­daw­ne ata­ki na zabyt­ki i pomni­ki Ame­ry­ki, obok „uni­ce­stwie­nia kul­tu­ry” i powsta­nia mark­si­stow­skiej ide­olo­gii orga­ni­za­cji Black Lives Mat­ter (BLM), są objawami„lewicowej rewo­lu­cji kul­tu­ral­nej”, któ­ra gro­zi „oba­le­niem”  ame­ry­kań­skiej rewo­lu­cji”. BLM wyraź­nie opo­wia­da się za znisz­cze­niem „nukle­ar­nej rodzi­ny , któ­ra jest „pod­sta­wą ame­ry­kań­skie­go spo­so­bu życia”.

„Klę­ka­my tyl­ko przed Bogiem Wszech­mo­gą­cym” — stwier­dził Trump, naj­wy­raź­niej  mając na uwa­dze klę­ka­nie dla upa­mięt­nie­nia zabi­te­go przez poli­cję Murzy­na. „Nie będzie­my zastra­sza­ni przez ludzi. To się nie stanie”.

Trump scha­rak­te­ry­zo­wał ruchy pro­te­stu wstrzą­sa­ją­ce Ame­ry­ką jako atak na wol­ność” — i obie­cał, że „zosta­ną one bar­dzo szyb­ko zatrzy­ma­ne”. Kil­ka godzin przed jego prze­mó­wie­niem  CNN, powta­rza­jąc za „ The New York Time­sem”, okre­śli­ła Mount Rush­mo­re jako “pomnik wła­ści­cie­li nie­wol­ni­ków powsta­ły na skra­dzio­nej ziemi”.

„Ten ruch otwar­cie ata­ku­je spu­ści­znę każ­dej oso­by przed­sta­wio­nej tutaj na Górze Rush­mo­re” — powie­dział Trump, odno­sząc się do Geo­r­ge­’a Washing­to­na, Tho­ma­sa Jef­fer­so­na, The­odo­re Roose­velt i Abra­ha­ma Lin­col­na i zapo­wie­dział pla­ny stwo­rze­nia „nowe­go pomni­ka gigan­tów naszej przeszłości”.

Powie­dział, że pod­pi­sze zarzą­dze­nie o utwo­rze­niu naro­do­we­go par­ku ame­ry­kań­skich boha­te­rów — „roz­le­głe­go par­ku na świe­żym powie­trzu” z posą­ga­mi „naj­więk­szych Ame­ry­ka­nów, jacy kie­dy­kol­wiek żyli”.

„Od tej nocy i z tego wspa­nia­łe­go miej­sca pój­dzie­my zjed­no­cze­ni, wycho­wa­my kolej­ne poko­le­nie ame­ry­kań­skich patrio­tów” — stwierdził.

„Chcą nas uci­szyć” — powie­dział Trump „Ale nie zosta­nie­my uci­sze­ni. … Chce­my wol­nej i otwar­tej deba­ty, a nie anu­lo­wa­nia kul­tu­ry… Ich celem nie jest lep­sza Ame­ry­ka. Ich celem jest uni­ce­stwie­nie Ame­ry­ki.… Ale tak, jak w minio­nych wie­kach naród ame­ry­kań­ski sta­nie im na drodze ”.

„Ci, któ­rzy sta­ra­ją się wyma­zać nasze dzie­dzic­two, chcą, aby Ame­ry­ka­nie zapo­mnie­li o  dumie i naszej wiel­kiej god­no­ści, aby­śmy nie mogli zro­zu­mieć samych sie­bie ani prze­zna­cze­nia Ame­ry­ki” — dodał pre­zy­dent USA.

Nad­szedł czas, powie­dział Trump, aby ame­ry­kań­scy poli­ty­cy odważ­nie  skon­fron­to­wa­li się z tą sytuacją.