Sto­wa­rzy­sze­nie Józe­fa Piłsudskiego
“Orzeł Strze­lec­ki”
w Kana­dzie

Sto­wa­rzy­sze­nie zapra­sza orga­ni­za­cje polo­nij­ne i oso­by pry­wat­ne na MSZĘ ŚWIĘTĄ za OJCZYZNĘ w 77 ROCZNICĘ LUDOBÓJSTWA na WOŁYNIU w 1943 r., któ­ra zosta­nie odpra­wio­na 12 lip­ca 2020 r. o godz.12.00 w koście­le Sacred Heard w Guelph na rogu Ali­ce St. i Huron St.
Pamię­taj­my o naszych Roda­kach, oddaj­my cześć i pokłon OFIAROM tych tra­gicz­nych wyda­rzeń na pol­skich Kre­sach Połu­dnio­wo – Wschod­nich. Módl­my się i pamię­taj­my o Nich.

Po wię­cej infor­ma­cji dzwoń Grze­gorz Waśniew­ski (519) 827‑5396

1 KOMENTARZ