Znacz­na część Onta­rio pozo­sta­je w pierw­szym tygo­dniu lip­ca 2020 pod wpły­wem gorą­ce­go powie­trza a tem­pe­ra­tu­ry i war­to­ści humi­de­xu będą wzrastać.

Ostrze­że­nia przed upa­łem będą obo­wi­łą­zy­wać przez kil­ka następ­nych dni, wraz z war­to­ścia­mi humi­dex zbli­ża­ją­cy­mi się lub prze­kra­cza­ją­cy­mi 40 stop­ni Celsjusza.

Dopie­ro w nie­dzie­lę cze­ka nas chwi­lo­wy spa­dek tem­pe­ra­tur, ale wil­got­ność pozostanie.

Więk­szość połu­dnio­we­go Onta­rio w cią­gu minio­nych 60 dni otrzy­ma­ła opa­dy poni­żej nor­mal­nych, przy czym na więk­szo­ści obsza­rów odno­to­wa­no 30–50 dni   opa­dów poni­żej 0,5 mm.

Toron­to otrzy­ma­ło w czerw­cu zale­d­wie 70 pro­cent nor­mal­nych opa­dów, a jak dotąd  w lip­cu w ogó­le nie padało.

Pod­czas gdy więk­szość obsza­rów pozo­sta­je sucha, nie­któ­re  mogą doświad­czyć ulew­nych desz­czy w trak­cie burzy.

Wyso­ka tem­pe­ra­tu­ra i susza zwięk­szy­ły zagro­że­nie poża­ro­we w Onta­rio, a obec­nie w regio­nach pół­noc­nych ponad 20 poża­rów lasów wymy­ka się spod kontroli.