Robert John­son miał koń­czyć swo­ją zmia­nę w ter­mi­na­lu wod­no­sa­mo­lo­tów w Coal Har­bo­ur w Van­co­uver, kie­dy zauwa­żył dwie orki nie­opo­dal pomo­stu. Mówi, że to naj­więk­sze zwie­rzę­ta, jakie widział w życiu.

W ostat­nich tygo­dniach coraz czę­ściej moż­na było obser­wo­wać orki przy brze­gach. Andrew Tri­tes, pro­fe­sor Uni­ver­si­ty of Bri­tish Colum­bia, mówi, że ssa­ki mor­skie zaczy­na­ją wra­cać do morza Salish znaj­du­ją­ce­go się mię­dzy sta­łym lądem a Van­co­uver Island. Nie­któ­rych gatun­ków nie widy­wa­no w tych wodach od 100 lat. Na począt­ku lat 70. zabi­ja­no tu foki i lwy mor­skie kie­ru­jąc się błęd­nym prze­ko­na­niem, że ssa­ki te zabie­ra­ją łoso­sie ryba­kom, tłu­ma­czy Tri­tes. Potem popu­la­cja zaczę­ła się powo­li odbu­do­wy­wać, co z kolei przy­cią­ga więk­sze dra­pież­ni­ki. Teraz orki mają tu źró­dło pożywienia.

Ze wzglę­du na obec­ność orek, foki i lwy mor­skie zasie­dla­ją kolej­ne czę­ści morza, w któ­rych pró­bu­ją scho­wać się przed dra­pież­cą. To z kolei spra­wia, że orki eks­plo­ru­ją coraz to nowe tere­ny. “Całe morze Salish sta­ło się żero­wi­skiem dla róż­nych gatun­ków”, mówi Tri­tes. “Po sezo­nie godo­wym fok i lwów mor­skich, któ­ry zakoń­czył się w sierp­niu, będzie­my mieć tu wię­cej mło­dych i nie­do­świad­czo­nych osob­ni­ków”. Wra­ca rów­no­wa­ga w eko­sys­te­mie, być może po raz pierw­szy od kil­ku­set lat, dodaje.

Poza orka­mi u wybrze­ży Kolum­bii Bry­tyj­skiej widy­wa­ne są humbaki.