Sza­now­ny Panie Redaktorze,

Niech Pan wej­dzie na poniż­szy link i pokli­ka na kra­jach euro­pej­skich — prze­ra­ża!! Nie klik­ną­łem na wszyst­kich tyl­ko na więk­szych, Fran­cja, Wiel­ka Bry­ta­nia, Niem­cy, Szwe­cja, Szwaj­ca­ria. Ze znacz­na prze­wa­ga wszę­dzie wygrał Trza­skow­ski, w wie­lu przy­pad­kach Duda jest nawet nie dru­gi, ale trze­ci. Tyl­ko Kana­da i USA gło­so­wa­ły “z gło­wą”. Czy Pan, albo kto­kol­wiek z Sz. Czy­tel­ni­ków ma jakieś wyja­śnie­nie? Czyż­by euro­pej­ska Polo­nię cał­ko­wi­cie “porą­ba­ło”?

Z powa­ża­niem,

reklama

Jacek Hej­nar

Mis­sis­sau­ga, ON.

•••

Pan Kon­sul Kon­su­la­tu w Toronto.

Panie Kon­su­lu żądam wyja­śnie­nia, kto zawi­nił, nie dostar­cza­jąc mojej kar­ty wybor­czej na wybór Pre­zy­den­ta. Zosta­łem pozba­wio­ny pra­wa oby­wa­tel­skie­go przez Pań­ski Urząd.

Będę z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kam na mery­to­rycz­ne wyja­śnie­nie powyż­sze­go zanie­dba­nia.  Z góry Dziekuje.

Z powa­ża­niem

Sta­ni­sław Frej. Lon­don. Ont.

Od redak­cji: Pole­ca­my nasz wywiad z Kon­su­lem gene­ral­nym w Toron­to ze str. 2

•••

GONIEC-Redak­cja

Sza­now­na Redakcjo,

Dot: moje­go udzia­łu w gło­so­wa­niu w I‑szej turze wyborów.

Chciał­bym się podzie­lić z wami  pew­ną cie­ka­wost­ką dot. funk­cjo­no­wa­nia, a wła­ści­wie bra­ku popraw­ne­go funk­cjo­no­wa­nia pocz­ty kanadyjskiej.

Otrzy­ma­ny w dniu 22 czerw­ca pakiet wybor­czy z Kon­su­la­tu w Toron­to ode­sła­łem w tym samym dniu pocz­tą reje­stro­wa­ną  w koper­cie z wydru­ko­wa­nym adre­sem i kodem pocz­to­wym przez Kon­su­lat. Trud­no więc mówić o jakiejś pomył­ce z mojej czy Kon­su­la­tu strony.

Mój głos wybor­czy leża­ku­je sobie spo­koj­nie do dzi­siaj na dru­gim koń­cu Kana­dy w Rich­mond BC. Trud­no mi to zro­zu­mieć,  że reje­stro­wa­na  pocz­ta (Xpres­spost) z jed­ne­go do dru­gie­go mia­sta w ramach tej samej pro­win­cji  zosta­ła przez  wyra­fi­no­wa­ną maszy­nę sor­tu­ją­ca skie­ro­wa­na do innej pro­win­cji gdzie prze­by­wa do dzi­siaj. Cie­ka­wy jestem czy innym wybor­com  przy­tra­fi­ła się też  taka  nie­smacz­na  “nie­spo­dzian­ka” ze stro­ny  Cana­da Post. Z powa­ża­niem, Zbi­gniew S Lon­don, Ontario

•••

W „Goń­cu” jedy­na nadzie­ja że prze­ko­na­cie MSZ o moż­li­wo­ści oso­bi­ste­go dostar­cza­nia pakie­tów wybor­czych w Kana­dzie. My wysła­li­śmy pakie­ty eks­pre­sem, ale myślę że przy­czy­na zja­wi­ska  “Wysła­no 5600 pakie­tów wybor­czych z cze­go wpły­nę­ło z powro­tem 3360.” jest taka, że ponad dwa tysią­ce ludzi wysła­ło pakie­ty listem zwykłym.

Czy jest moż­li­wość, aby ktoś z redak­cji usta­wił bud­kę z napi­sem “kurier” obok sie­dzi­by kon­su­la­tu i odbie­rać pakie­ty wybor­cze dorę­cza­ne oso­bi­ście 10 lub 11 lipca?

Z powa­ża­niem.

Marek Madej

Od redak­cji: Dobry pomysł, tyl­ko wcze­śniej nale­ża­ło­by zare­je­stro­wać fir­mę kurierską

•••

Witam Panie Andrzeju

Zauwa­ży­łem na s. 7 arty­kuł “Glo­ry­fi­ku­je anty­pol­skich partyzantów”.

Otóż tzw. par­ty­zan­ci Biel­skie­go nie mie­li nic wspól­ne­go z Koniu­cha­mi, któ­re pacy­fi­ko­wa­li sowiec­cy (prze­waż­nie żydow­scy) par­ty­zan­ci z Pusz­czy Rud­nic­kiej pod Wil­nem w stycz­niu 1944. Takie twier­dze­nie kom­pro­mi­tu­je wia­ry­god­ność stro­ny polskiej.

Co do Nali­bok, archi­wa nie potwier­dza­ją udzia­łu oddzia­łu Biel­skie­go. Owszem bra­li udział w pacy­fi­ka­cji Żydzi z oddzia­łów sowiec­kich, i nie­któ­rzy z nich potem wstą­pi­li do oddzia­łu Bielskiego.

Pozdra­wiam serdecznie

Od redak­cji: Bar­dzo dzię­ku­je­my i niniej­szym prostujemy

•••

Sza­now­ny Panie Konsulu.

Nie przy­pusz­cza­łem że w tak krót­kim cza­sie będę zmu­szo­ny pisać następ­ny list z pro­te­stem.  Mia­no­wi­cie zarzu­cam służ­bom kon­su­lar­nym nie wywią­za­nie się z obo­wiąz­ków doty­czą­cych wybo­rów pre­zy­denc­kich 2020.

W dniu 10 czerw­ca zadzwo­ni­ła do mnie pani z Kon­su­la­tu w Toron­to by potwier­dzić mój adres zamiesz­ka­nia, potwier­dzi­łem, pouczy­ła mnie, że jeśli otrzy­mam kar­tę do gło­so­wa­nia mam nie­zwłocz­nie wysłać, rów­nież potwierdziłem.

Dziś mamy czer­wiec 24, pocz­ta przy­cho­dzi po połu­dniu, gdy­bym otrzy­mał dziś, jutro (czwar­tek) mógł­bym ode­słać. Przy sytu­acji jaka panu­je (wirus) moja kar­ta do gło­so­wa­nia  nie doj­dzie  na czas do Kon­su­la­tu. Nad­mie­nie ze miesz­kam 200 km od Konsulatu.

Pozba­wić mnie pra­wa do gło­so­wa­nia do wybo­rów, jak wy chce­cie zarzą­dzać ponad 30 mln kra­jem jeśli tego nie potra­fi­cie uczynić!

Tak mój ojciec  (AK), jak I ja (inter­no­wa­ny) nie po to poświę­cam swo­je cier­pie­nie I nie­do­stat­ki by dziś w rze­ko­mo wol­nej Pol­sce dzia­ły się takie rzeczy.

Z powa­ża­niem.

Sta­ni­slaw Frej. Lon­don. Kanada.