Pre­zy­dent Andrzej Duda zapo­wie­dział, że nie zgo­dzi się na wypła­tę przez Pol­skę odszko­do­wań za mie­nie bez­spad­ko­we. Jak dodał, zgod­nie z powszech­nie przy­ję­ty­mi roz­wią­za­nia­mi mie­nie bez­spad­ko­we prze­cho­dzi na wła­sność państwa.

Pre­zy­dent pyta­ny w TVP o sta­no­wi­sko w spra­wie odszko­do­wań za mie­nie poży­dow­skie powie­dział: “Żad­nych odszko­do­wań za mie­nie bez­spad­ko­we. Mogą sobie przyj­mo­wać na świe­cie róż­ne usta­wy. My nie przyj­mu­je­my żad­nych ustaw z innych kra­jów i żad­ne inne usta­wy nie wcho­dzą do nasze­go sys­te­mu praw­ne­go”. “Musie­li­by­śmy je do nasze­go sys­te­mu sami inkor­po­ro­wać. Ja się na to nie zga­dzam, na taką imple­men­ta­cję obcych prze­pi­sów” – zapewnił.

“Ja nigdy nie pod­pi­szę usta­wy, któ­ra będzie wska­zy­wa­ła, że my spad­ki po oso­bach jakiejś jed­nej gru­py etnicz­nej będzie­my trak­to­wa­li w spo­sób uprzy­wi­le­jo­wa­ny w sto­sun­ku do innych; nigdzie na świe­cie tak się nie dzie­je” – zade­kla­ro­wał pre­zy­dent. Według nie­go było­by to naru­sze­niem konstytucji.

“Odszko­do­wa­nia niech pła­ci ten, kto wywo­łał dru­gą woj­nę świa­to­wą” — pod­kre­ślił. “Kto wywo­łał dru­gą woj­nę świa­to­wą? Wia­do­mo, kto wywo­łał dru­gą woj­nę świa­to­wą, w związ­ku z czym jeże­li ktoś ma pre­ten­sje, jeże­li ktoś chce odszko­do­wań, pro­szę zwró­cić się do tych, któ­rzy dru­ga woj­nę świa­to­wą wywo­ła­li, (…) i ich roz­li­czyć za te wszyst­kie strasz­li­we zbrod­nie, a nie nas, Pola­ków, pol­skie spo­łe­czeń­stwo” — zazna­czył Duda.

Oświad­czył, że dopó­ki on jest pre­zy­den­tem, “nie będzie takie­go roz­wią­za­nia, któ­re będzie nas tutaj zmu­sza­ło do pła­ce­nia jakich­kol­wiek odszko­do­wań czy innych zadość­uczy­nień za tak zwa­ne mie­nie bez­spad­ko­we”. “Wszę­dzie zresz­tą jest takie roz­wią­za­nie, że jeże­li jest mie­nie bez­spad­ko­we, to ono się sta­je wła­sno­ścią pań­stwa” — mówił.

W maju 2018 pre­zy­dent USA Donald Trump pod­pi­sał przy­ję­tą przez akla­ma­cję przez obie izby ame­ry­kań­skie­go Kon­gre­su usta­wę o spra­wie­dli­wo­ści dla ofiar, któ­rym nie zadość­uczy­nio­no (Justi­ce for Uncom­pen­sa­ted Survi­vors Today – JUST, zna­na jako usta­wa Sena­tu nr 447 – S.447). Doty­czy ona resty­tu­cji mie­nia ofiar Holo­kau­stu i zobo­wią­zu­je sekre­ta­rza sta­nu USA do corocz­ne­go spra­woz­da­nia o reali­za­cji usta­leń zawar­tych w Dekla­ra­cji Tere­ziń­skiej. Dekla­ra­cja, przy­ję­ta w 2009 r. przez 46 państw świa­ta na zakoń­cze­nie Pra­skiej Kon­fe­ren­cji ds. Mie­nia Ery Holo­kau­stu, jest nie­zo­bo­wią­zu­ją­cą listą pod­sta­wo­wych zasad mają­cych przy­spie­szyć, uła­twić i uczy­nić przej­rzy­sty­mi pro­ce­du­ry resty­tu­cji dzieł sztu­ki oraz pry­wat­ne­go i komu­nal­ne­go mie­nia prze­ję­te­go siłą, skra­dzio­ne­go lub odda­ne­go pod pre­sją w cza­sie Holokaustu.

Według sza­cun­ku doko­na­ne­go w 2015 r. przez Świa­to­wą Orga­ni­za­cję Resty­tu­cji Mie­nia Żydow­skie­go war­tość mająt­ku pozo­sta­wio­ne­go w Pol­sce to 230 mld zło­tych. Wcze­śniej izra­el­scy eks­per­ci pra­cu­ją­cy na zle­ce­nie władz Izra­ela oce­nia­li ogól­ną war­tość poten­cjal­nych rosz­czeń wobec Pol­ski na 30 mld dola­rów – obec­nie ok 120 mld złotych.(PAP)

autor: Jakub Borowski


A poni­żej nar­ra­cja żydow­ska w tej sprawie:

 

“For­ward”: Duda jest anty­se­mi­tą, bo nie chce zaak­cep­to­wać koniecz­no­ści wypła­ce­nia rekompensat