Cze­go pol­ski anty­se­mi­tyzm może nauczyć Ame­ry­ka­nów?- pyta felie­to­ni­sta “For­ward” Joel Swan­son. I przy­po­mi­na, że w naj­bliż­szą nie­dzie­lę Pol­ska prze­pro­wa­dzi wybo­ry pre­zy­denc­kie po prze­su­nię­ciu pier­wot­nej daty wybo­rów w maju z powo­du koro­na­wi­ru­sa. “(…)Ostat­nie son­da­że wyka­za­ły, że  popar­cie dla obec­ne­go pre­zy­den­ta spa­dło i idzie teraz łeb w łeb z wio­dą­cym kan­dy­da­tem opo­zy­cji, pre­zy­den­tem War­sza­wy Rafa­łem Trza­skow­skim z cen­tro­wej Plat­for­my Obywatelskiej.

W kra­ju, w któ­rym pozo­sta­ło tyl­ko 30 000 Żydów , któ­rzy sta­no­wią obec­nie zale­d­wie 0,08% ogó­łu lud­no­ści (w porów­na­niu do w peł­ni 10% popu­la­cji w latach przed II woj­ną świa­to­wą, naj­więk­szej wów­czas spo­łecz­no­ści żydow­skiej w Euro­pie),  zagad­nie­nia żydow­skie ode­gra­ły nie­zwy­kle istot­ną rolę w kam­pa­nii. — stwierdza.

Pań­stwo­wa pol­ska sieć tele­wi­zyj­na bli­sko zwią­za­na z pre­zy­den­tem Dudą — infor­mu­je publi­cy­sta “For­ward” — nie­daw­no twier­dzi­ła, że ​​jego prze­ciw­nik “chce wypła­cić odszko­do­wa­nie oca­la­łym z Holo­kau­stu i ich potom­kom za mie­nie skra­dzio­ne pod­czas woj­ny”. Doda­je, że:

Pol­ska jest obec­nie jedy­nym naro­dem w byłym blo­ku sowiec­kim, któ­ry nie pod­jął żad­nych dzia­łań “w celu zwro­tu lub zapew­nie­nia rekom­pen­sa­ty finan­so­wej za wła­sność pry­wat­ną skra­dzio­ną Żydom pod­czas oku­pa­cji hitlerowskiej”.

Atak na pol­ską opo­zy­cję poli­tycz­ną za to, że ma odwa­gę przy­znać, iż Pol­ska być może win­na jest resty­tu­cję swo­jej spo­łecz­no­ści żydow­skiej — spo­łecz­no­ści, któ­ra stra­ci­ła 90% człon­ków w Holo­kau­ście — jest rażą­co oszczer­czy i antysemicki. 

Nie jest to rów­nież nic nowe­go dla pre­zy­den­ta Dudy — twier­dzi autor artykułu

- Duda pod­pi­sał zna­ny pro­jekt usta­wy, w któ­rym nie­le­gal­ne było oskar­ża­nie Pol­ski o pono­sze­nie jakiej­kol­wiek odpo­wie­dzial­no­ści za okru­cień­stwa wojen­ne wobec Żydów lub okre­śla­nie nazi­stow­skich obo­zów kon­cen­tra­cyj­nych na pol­skiej zie­mi, takich jak sam Auschwitz, jako „ pol­skich obo­zów śmier­ci ”. Gru­py żydow­skie twier­dzą, że pra­wo to dopro­wa­dzi­ło do nasi­le­nia się anty­se­mi­ty­zmu i spra­wi­ło, że nie­wiel­ka pozo­sta­ła pol­ska spo­łecz­ność żydow­ska poczu­ła się mniej bezpiecznie.

Joel Swan­son wyja­śnia następ­nie róż­ni­cę, mię­dzy “twar­dym” i “mięk­kim” zaprze­cza­niem holo­kau­sto­wi (w więk­szo­ści kra­jów Zacho­du zaprze­cza­nie holo­kau­sto­wi jest prze­stęp­stwem kry­mi­nal­nym — przyp.red.)

- Odmo­wa pre­zy­den­ta Dudy uzna­nia jakie­go­kol­wiek pol­skie­go współ­udzia­łu w eks­ter­mi­na­cji pol­skich Żydów odzwier­cie­dla roz­róż­nie­nie histo­ry­ka Debo­rah Lip­stadt, któ­ry odróż­nia „twar­de” od „mięk­kie­go” zaprze­cze­nie Holo­kau­sto­wi. Jeże­li „twar­de” zaprze­cze­nie ozna­cza otwar­cie zaprze­czać ist­nie­niu komór gazo­wych i obo­zów śmier­ci, „mięk­kie” zaprze­cze­nie jest czymś trud­niej­szym do ziden­ty­fi­ko­wa­nia i na wie­le spo­so­bów bar­dziej szko­dli­wym. Ozna­cza to obwi­nia­nie Niem­ców za zabój­stwo każ­de­go Żyda, któ­ry zgi­nął pod­czas woj­ny, pozwa­la­jąc wszyst­kim innym naro­dom unik­nąć odpo­wie­dzial­no­ści. Ozna­cza rów­nież twier­dze­nie, że wszy­scy Pola­cy ponie­śli rów­ne stra­ty pod­czas oku­pa­cji nie­miec­kiej, tym samym wyma­zu­jąc spe­cy­fi­kę żydow­skie­go cier­pie­nia .

Dla­te­go pre­zy­dent Duda może stwier­dzić, że kwe­stia resty­tu­cji wojen­nej wca­le nie doty­czy Żydów , ale „doty­czy wszyst­kich, któ­rzy stra­ci­li wła­sność, nie­za­leż­nie od ich naro­do­wo­ści”. Dzie­je się tak pomi­mo fak­tu, że pol­ski histo­ryk Jan Gra­bow­ski nie­daw­no udo­wod­nił, iż pol­ska współ­pra­ca z nazi­sta­mi w łapa­niu Żydów była znacz­nie szer­sza niż wcze­śniej sądzono. 

Nie­miec­cy oku­pan­ci nie byli w sta­nie samo­dziel­nie roz­róż­nić Żydów pol­skich i nie-Żydów, dla­te­go zwró­ci­li się do pol­skich funk­cjo­na­riu­szy poli­cji, aby ziden­ty­fi­ko­wa­li Żydów pośród nich. Gra­bow­ski kon­klu­du­je, że „bez pol­skiej poli­cji Niem­cy nie odnie­śli­by suk­ce­su w swo­im planie”.

Autor tek­stu w For­ward zarzu­ca następ­nie pre­zy­den­to­wi Dudzie, że “choć taka jest histo­ria to on nie chce aby Pola­cy ją zaak­cep­to­wa­li”, “bo wte­dy być może będą musie­li przy­jąć na sie­bie odpo­wie­dzial­ność za  wypła­ce­nie rekompensat”.

- O wie­le łatwiej przed­sta­wić Pola­ków jako bier­ne ofia­ry Niem­ców. O wie­le łatwiej jest twier­dzić, że praw­dzi­wym pro­ble­mem, przed któ­rym stoi dziś Pol­ska, jest „nie­na­wiść” Żydów wobec Pola­ków  — doda­je Joel Swan­son i ostrze­ga, że  “mięk­kie” zaprze­cza­nie Holo­kau­sto­wi przez pre­zy­den­ta Dudę “zasłu­gu­je na potę­pie­nie przez wszyst­kich, zarów­no Żydów, jak i nie-Żydów. Ale jest lek­cja moral­na, któ­ra wykra­cza poza Pol­skę”.

gdyż

Duda celo­wo zali­cza Żydów i nie­ży­dow­skich Pola­ków w uni­wer­sal­ną kate­go­rię „ludzi, któ­rzy cier­pie­li pod nazi­zmem”, pomi­ja­jąc fakt, że byli jaw­ni spraw­cy i ofiary .

Autor “For­ward” odno­si to do sytu­acji w USA, gdzie   wice­pre­zy­dent Mike Pen­ce ostat­nio odmó­wił powie­dze­nia „Czar­ne życie ma zna­cze­nie”, zamiast tego pod­kre­śla­jąc, że, „każ­de życie ma znaczenie”.

“Odmo­wa Pen­ce­’a nie pole­ga tak napraw­dę na potwier­dze­niu uni­wer­sal­nej war­to­ści życia ludz­kie­go, ale na zaprze­cze­niu temu, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne mają dłu­gą histo­rię anty-czar­ne­go rasi­zmu , zin­sty­tu­cjo­na­li­zo­wa­ną poprzez poli­ty­kę rzą­du federalnego 

(…)

Tak jak pol­ski pre­zy­dent odma­wia uzna­nia róż­nic pozy­cji wła­dzy mię­dzy Żyda­mi, a nie­ży­dow­ski­mi Pola­ka­mi, tak samo ame­ry­kań­ski wice­pre­zy­dent odma­wia uzna­nia róż­nic wła­dzy mię­dzy czar­ny­mi i nie-czar­ny­mi Amerykanami.

(…) Moż­na sobie wyobra­zić, że Duda pod­su­mo­wu­je swo­je sta­no­wi­sko w spra­wie pamię­ci o Holo­kau­ście jako „Wszy­scy Pola­cy mają znaczenie”.

Więc tak, potęp­my anty­se­mi­tyzm Dudy i jego odmo­wę przy­ję­cia pol­skiej odpo­wie­dzial­no­ści za Holokaust. 

Ale nie poprze­sta­waj­my na tym. Naucz­my się lek­cji na temat potrze­by uzna­nia spe­cy­fi­ki histo­rycz­nych prze­śla­do­wań zmar­gi­na­li­zo­wa­nych spo­łecz­no­ści i zapew­nie­nia dziś kon­kret­nych odszkodowań.”

Joel Swan­son jest felie­to­ni­stą „For­ward”  

całość tutaj

https://forward.com/opinion/449322/what-polands-anti-semitic-all-lives-matter-moment-can-teach-americans/

1 KOMENTARZ