Poli­cja St. Louis wyko­na­ła nakaz prze­szu­ka­nia domu Mar­ka i Patri­cii McC­lo­skey i prze­ję­ła ich legal­nie posia­da­ną broń pal­ną. Pań­stwo McC­lo­skey zna­leź­li  się w cen­trum kon­tro­wer­sji, gdy w czerw­cu bro­ni­li przed tłu­mem pro­te­stu­ją­cych Black Lives Mat­ter swo­jej rezy­den­cji w St. Louis.

Pro­te­stu­ją­cy wyła­ma­li zewnętrz­ne bra­my ich pry­wat­ne­go osiedla

Mar­ko­wi McC­lo­skey, któ­ry jest adwo­ka­tem, ode­bra­no kara­bin, ponoć para mogła zacho­wać widocz­ny na zdję­ciu pisto­let. Oby­dwo­je twier­dzą, że wycią­gnę­li broń czu­jąc, że zna­leź­li się w sytu­acji bez­po­śred­nie­go zagro­że­na życia. Patri­cia McC­lo­skey mia­ła mie­rzyć z pisto­le­tu w pro­te­stu­ją­cych a tak­że trzy­mać palec na cynglu.

2 KOMENTARZE