Są nie­ofi­cjal­ne wyni­ki PKW. To już pew­ne, Andrzej Duda wygry­wa wybory

Wybo­ry pre­zy­denc­kie 2020 wygrał Andrzej Duda – wyni­ka z infor­ma­cji Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej, któ­ra poda­ła nie­ofi­cjal­ne cząst­ko­we dane z 99,97 proc. komi­sji wybor­czych. Na pre­zy­den­ta Dudę gło­so­wa­ło 51,21 proc. Pola­ków. Wice­szef PO Rafał Trza­skow­ski otrzy­mał z kolei 48,79 proc. i prze­grał wyścig do Pała­cu Pre­zy­denc­kie­go. Fre­kwen­cja wynio­sła 68,12 proc.

Na godz. 8.00 bra­ku­je jesz­cze nam 5 pro­to­ko­łów okrę­go­wych komi­sji wybor­czych – poin­for­mo­wał w ponie­dzia­łek prze­wod­ni­czą­cy PKW Syl­we­ster Mar­ci­niak Jak dodał, pro­to­kół z Kato­wic w zasa­dzie jest już w sys­te­mie, ale bra­ku­je jesz­cze pro­to­ko­łów z Nowe­go Sącza, Olsz­ty­na, Szcze­ci­na i z War­sza­wy. Wyni­ki z bra­ku­ją­cych pro­to­ko­łów nie wpły­ną w spo­sób zna­czą­cy na wyni­ki wybo­rów – powie­dział Marciniak.Marciniak pod­kre­ślił, że PKW może przed usta­le­niem osta­tecz­ne­go wyni­ku poda­wać do publicz­nej wia­do­mo­ści cząst­ko­we, nie­ofi­cjal­ne wyni­ki gło­so­wa­nia, usta­lo­ne na pod­sta­wie otrzy­ma­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną infor­ma­cji o wyni­kach gło­so­wa­nia w obwodach.Podkreślił, że naj­wcze­śniej te dane spły­wa­ją z odręb­nych obwo­dów lub z mniej­szych gmin, gdzie było mało wyborców.

Reklama

– Mamy w tej pro­to­ko­ły już pra­wie wszyst­kie, ale to jest gdzieś 99,7, ale ilość pro­to­ko­łów, obwo­dów, nie jest rów­no­znacz­na z ilo­ścią wybor­ców. Mamy w sumie 9 pro­to­ko­łów, któ­re nie zosta­ły wysła­ne do sys­te­mu pro­to­ko­łów obwo­do­wych, są to wszyst­ko pro­to­ko­ły zagra­nicz­ne, mia­no­wi­cie: Bruk­se­la, sześć z Lon­dy­nu i dwa z Man­che­ste­ru – powiedział.

Jak zazna­czył, trud­no powie­dzieć, kie­dy te pro­to­ko­ły zosta­ną wpro­wa­dzo­ne, bo pra­ce tych komi­sji obwo­do­wych jesz­cze trwają.

– Czy to będzie godzi­na 12.00 czy 16.00 – w tej chwi­li ani te komi­sje nie są w sta­nie nam powie­dzieć, ani my nie jeste­śmy w sta­nie prze­ka­zać, o któ­rej będą – dodał Marciniak