Komen­tarz pod naszym fil­mem „Dla­cze­go maso­ni w Kana­dzie zbie­ra­ją DNA od dzieci:

- Odpo­wiedź jest pro­sta i dzi­wi mnie, że wy tego nie wie­cie i jak widzę te komen­ta­rze pod fil­mem świad­czy tyl­ko o tym, że więk­szość ludzi, jak cze­goś nie wie, to wymy­śla bzdu­ry. A praw­da jest taka, że dna jest im potrzeb­ne do mind con­trol żeby się móc dostać do myśli oso­by któ­ra chcą zaata­ko­wać i jak pod­łą­czą to pod 5G sate­li­ty i sztucz­ną inte­li­gen­cję, wszy­scy będą cho­dzić, jak będą chcieli.

•••

- Pozwo­lę sobie tutaj sko­pio­wać opi­nię moje­go zna­jo­me­go. Pod­pi­su­ję się pod tym tek­stem i ja. Mi też szko­da tych patrio­tów z Kon­fe­de­ra­cji. A ich liderpw obwo­łu­ję ofi­cjal­nie po raz kolej­ny — ZDRAJCAMI POLSKI I POLAKóW.

Pozdra­wiam

https://wpolityce.pl/poli­ty­ka­/507369-wazne-zdje­cie-i‑py­ta­nie-do-wybor­cow-kon­fe­de­ra­cji-i-bosa­ka

Świet­ny arty­kuł i to jest to o czym cały czas mówię. Przy­wód­cy tego ugru­po­wa­nia mają gdzieś swo­ich człon­ków — liczy się tyl­ko ich wła­sne ego, pry­wat­ne inte­re­sy I “kariera”.…mają gdzieś hasła, któ­re gło­szą. (“Bóg, Honor I Ojczy­zna). Pycha I jesz­cze raz pycha‎… trzy­ma­ją na krót­kiej smy­czy swo­ich wybor­ców uży­wa­jąc stra­sza­ka typu 447. I kar­mią ich infor­ma­cja­mi ze Sput­ni­ka że wyrzu­co­na kasa na samo­lo­ty (no bo to nie rosyj­skie…) I po co się zbro­ic, mówią o roz­daw­nic­twie (500+,300+,13+ka dla eme­ry­tó­ow), ale sami korzy­sta­ją I bio­rą te świad­cze­nia… a ich pomysł że każ­dy Polak zapła­ci ZUS, kie­dy (I ile będzie) chciał —  total­na  głu­po­ta i czyż­by naiw­ność czy nie­zna­jo­mość praw  eko­no­mii… poza tym cią­głe (dla mnie nie­zro­zu­mia­łe)  pod­sy­ca­nie I pod­grze­wa­nie nie­na­wi­ści do rzą­dzą­cych, a nie kry­ty­ko­wa­nie Tar­go­wi­cy… cią­gle pusze­nie się I ta próż­ność I zaro­zu­mial­stwo przy­wód­ców K.

W naj­bliż­szym nume­rze Newsweek‘a szma­tław­ca Lisa wywiad rze­ka z Bosa­kiem… co za dwulicowość.…itd itd Ich (mam na myśli lide­rów tak napraw­dę Pol­ska napraw­dę nic a nic nie obcho­dzi tyl­ko ich wła­sne inte­re­sy… szko­da tych war­to­ścio­wych patrio­tów któ­rzy na nich głosowali

•••

Ostat­nio jest coraz gorzej w Kana­dzie i w Onta­rio. Mr. Ford dys­kry­mi­nu­je na całe­go. Ja mu to napi­sa­łam że nie ma pra­wa dys­kry­mi­no­wać mnie bo jestem Polka kato­licz­ka i pro life. Muszę zasię­gnąć pora­dy w Human Rights. Nic to może nie da ale będą mie­li skar­gę. Ford zmie­nił kon­ser­wa­tyw­ny rząd w  rady­kal­no-libe­ral­ny. Był list w Spec­ta­to­rze pod­pi­sa­ny przez CEO ze szpi­ta­la, w któ­rym żąda­ją pan­de­mic pay dla wszyst­kich health care pra­cow­ni­ków. Ford zobo­wią­zał i obie­cał  dać tyl­ko nie­któ­rym pra­cow­ni­kom służ­by zdro­wia  pomi­ja­jąc tych co pra­cu­ją przy pacjen­cie  face to face. Wie­le kate­go­rii nie ma stycz­no­ści  stycz­no­ści z pacjen­ta­mi m.in. kucha­rze i są na liście.

Może Ford myśli, że oni gotu­ją w poko­jach pacjen­tów w obec­no­ści tle­nu ‘face to face “.  Boże ocal Onta­rio i całą Kana­dę przed tymi  ‘geniu­sza­mi i przed tą swa­wol­ką. Wszy­scy powin­ni dostać małe sym­bo­licz­ne extra sumy albo nikt nic. Myśle­nie For­da to naj­wy­żej poziom  czte­ro­lat­ka.  Sama wią­za­łam z nim nadzie­je na mądre­go pre­mie­ra. Pomy­li­łam się.

Wie­sła­wa

•••

KOMEDIA  DRAMATYCZNA  30.06.2020 R.

Tak wła­śnie okre­śla­my sytu­ację w Pol­sce. Śmiesz­nie i strasz­nie. Skła­da się na to kil­ka czyn­ni­ków. Po pierw­sze, to wpro­wa­dzo­no pan­de­mię stra­chu, aby ludzie zaak­cep­to­wa­li wszel­kie zaka­zy, naka­zy, łama­nie pod­sta­wo­wych praw, Konstytucji.Wg. mnie to „pan­de­mia”, któ­ra była pla­no­wa­na od 2012 r,. któ­rej celem jest znacz­na popu­la­cja naszej pla­ne­ty. Po nie­uda­nej pró­bie pan­de­mii w 2009 r. (świń­ska gry­pa) zmie­nio­no defi­ni­cję pan­de­mii, zmo­dy­fi­ko­wa­no wiru­sy. Cel był ten choć posze­rzo­ny i udoskonalony.

Pań­stwa człon­kow­skie ONZ chy­ba nie zro­zu­mia­ły powo­du zmia­ny tej defi­ni­cji i dały się zasko­czyć nową „plan­de­ką” posłusz­nie wyko­nu­jąc wszel­kie naka­zy i zaka­zy Świa­to­wej Orga­ni­za­cji Zdro­wia (WHO) i tzw Glo­ba­li­stów. Nie­trud­no zauwa­żyć, że te naka­zy i zaka­zy są takie same dla wszyst­kich kra­jów bez wzglę­du na reli­gię, kul­tu­rę, dochód naro­do­wy itd. Czy­li  dyrek­ty­wy pły­ną­ce z tego same­go ośrod­ka kon­tro­li i dowodzenia.

Wpro­wa­dza­jąc w życie te bez­sen­sow­ne zaka­zy i naka­zy rzą­dy poszcze­gól­nych kra­jów łama­ły nie tyl­ko pra­wa przez sie­bie usta­no­wio­no (Kon­sty­tu­cję) ale rów­nież ogól­ne pra­wa czło­wie­ka takie jak wolność

Nad tą „plan­de­ką” pra­co­wa­ło wie­lu glo­ba­li­stów i labo­ra­to­riów. Poprzez zma­so­wa­ną pro­pa­gan­dę stra­chu chcą ludz­kość dopro­wa­dzić do takie­go sta­nu, aby ludz­kość zaak­cep­to­wa­ła obo­wiąz­ko­we szcze­pie­nia i o nie popro­si­ła, a wte­dy będą mogli ode­brać wszel­kie pra­wa czło­wie­ka i zapro­wa­dzić powszech­ną dyk­ta­tu­rę, któ­ra nie ma pra­wa bytu bez agen­tów, kola­bo­ran­tów i prze­stra­szo­nych poży­tecz­nych idio­tów. Moż­na powie­dzieć że glo­ba­li­za­cja bar­dzo przyspieszyła.

Duża część małych i śred­nich przed­się­biorstw upad­nie więc wiel­kie kor­po­ra­cje przej­mą je za bez­cen. Wg. wie­lu ta „pan­de­mia” to przy­kryw­ka  do kon­tro­li zdro­wia i umy­słu. Tak, więc w pro­sty spo­sób rzą­dy kra­jów sta­ją się wła­ści­cie­la­mi ludz­kich ciał i umy­słów a tak­że ich biz­ne­sów. Obec­nie pro­pa­gan­da jest skie­ro­wa­na na szczepionki.Kto pierw­szy wypro­du­ku­je? Szcze­pion­ka po pan­de­mii to tzw. musz­tar­da po obie­dzie. Sko­ro ten wirus już się zmu­to­wał to na co będzie ta szcze­pion­ka? Czy to ozna­cza, że za każ­dym zmu­to­wa­niem będzie­my ponow­nie szczepieni?

A może te szcze­pion­ki mają zawie­rać „skład­ni­ki „do kon­tro­li zdro­wia i umysłu?

Po dru­gie. Mini­ster Zdro­wia Pan Ł. Szu­mow­ski  wniósł tro­chę humo­ru i sprzecz­no­ści do tej „pan­de­mii”. Zaplą­tał się w swo­ich wypo­wie­dziach, naka­zach i zaka­zach. Był za a nawet prze­ciw. Z  zaku­pem nie testo­wa­nych  mase­czek poszło mu z gór­ki. Może dla­te­go, że dobi­jał tar­gu na sto­ku nar­ciar­skim. Wyszło na to, że lekar­stwo, któ­re zaapli­ko­wał Pola­kom oka­za­ło się gor­sze od cho­ro­by. Zakła­da­jąc maskę na twarz wdy­cha­my to co wydy­cha­my. Poza tym wirus jest mikro­sko­pij­ny, a otwor­ki w masecz­ce są o wie­le większe.Ktoś wymy­ślił ter­min ”bez­ob­ja­wo­wo”, a min. i media to bez­myśl­nie powta­rza­ją. To głu­po­ta do potę­gi. Nie ma obja­wów — nie ma cho­ro­by. Ten ter­min słu­ży do potę­go­wa­nia stra­chu i do nad­użyć. Wg; takie­go rozu­mo­wa­nia każ­dy może żądać od leka­rza zwol­nie­nia od pra­cy, bo prze­cho­dzi  bez­ob­ja­wo­wo cięż­ką cho­ro­bę i nie jest zdol­ny do pra­cy. Wg, bte­go ter­mi­nu moż­na naka­zać kwa­ran­tan­nę wszyst­kim pra­cu­ją­cym i nie­pra­cu­ją­cym. A kto zga­si światło?.

Efek­tem unie­ru­cho­mie­nia gospo­dar­ki będą ludz­kie nie­szczę­ścia, ban­kruc­twa  a tak­że nowe pożycz­ki i rosną­cy dług publicz­ny, dla następ­nych poko­leń. Może to spo­sób na prze­ję­cie Pol­ski w całości?

Pan Min. Szu­mow­ski nie powi­nien wycho­dzić z ukry­cia aż do zakoń­cze­nia wybo­rów chy­ba że chce pogrą­żyć Pana A. Dudę. Do tej nie­szczę­snej „pan­de­mii” doszedł jesz­cze ter­min wybo­rów i ten cyrk zwią­za­ny z tymi wybo­ra­mi. Dwóch Jar­ków wymy­śla praw­ne wygi­ba­sy i dają Sej­mo­wi do zatwierdzenia.Jest zgo­da na pod­mia­nę kan­dy­dat­ki na kan­dy­da­ta na koszt podat­ni­ka i ta sztucz­ka odbi­ja się czkaw­ką pozo­sta­łym kan­dy­da­tom, ponie­waż  kan­dy­dat­ka mia­ła popar­cie 2–3%, a pod­mie­nio­no ją na moc­niej­sze­go kan­dy­da­ta, któ­ry już na star­cie miał pra­wie 30% popar­cia zanim zebrał w iście eks­pre­so­wym tem­pie wyma­ga­ną ilość pod­pi­sów. Zakła­da­jąc że kan­dy­dat­ka osią­gnę­ła­by prze­wi­dy­wa­ną ilość gło­sów to poszcze­gól­ni kan­dy­da­ci osią­gnę­li­by dużo lep­szy wynik,  a A. Duda mógł­by wygrać w pierw­szej turze.

Za tę dobro­dusz­ność  zapła­cą Pola­cy dodat­ko­wy­mi kosz­ta­mi dru­giej tury a Prez. A. Duda dodat­ko­wym wysił­kiem i nie­pew­no­ścią. Mogą być rów­nież skar­gi wybor­cze. Wyni­ki wybo­rów już zna­my. Prez. A. Duda uzy­skał ocze­ki­wa­ny wynik, choć mógł uzy­skać lep­szy wynik gdy­by nie nad­miar klęcz­ni­ków i nie­do­bór odwa­gi w wal­ce o pol­skie inte­re­sy narodowe

Brak odwa­gi i cha­ry­zmy pod­czas spo­tkań z przy­wód­ca­mi Ame­ry­ki i Izra­ela bar­dzo rzu­ca się w oczy. Jeśli wygra  12 lip­ca, to może to naprawić.Natomiast jego naj­groź­niej­szy rywal  osią­gnął chy­ba mak­sy­mal­ny kre­dyt zaufa­nia i duży kre­dyt w ciem­no bo nikt go nie pytał o kom­pe­ten­cje, o  jego tre­mę i  wal­kę o pol­skie  inte­re­sy ani o naj­waż­niej­sze spra­wy dla Pol­ski i Polaków.

R, Trza­skow­ski chy­ba czu­je się sła­by bo chwy­ta się lewac­kich śro­do­wisk i popie­ra obcą Pola­kom ide­olo­gię LGBT. Jest obca Pola­kom, a prze­ko­nał się o tym  inny kan­dy­dat lewi­cy, nawet w swo­im mie­ście. Tzw lewac­kie war­to­ści mogą pro­wa­dzić tyl­ko do klę­ski. Wra­ca­jąc do Trza­skow­skie­go to jego wszech­obec­na buta niko­mu nie przy­spo­rzy pożytku.

Dzi­ka pry­wa­ty­za­cja w W‑wie mu dyn­da a kło­po­ty i ludz­kie tra­ge­die są mu obce W razie potrze­by moż­na skle­ić taśmą — jak sam poka­zał. Oby tyl­ko nie zechciał wpro­wa­dzać w Pol­sce hisz­pań­skiej „pry­wa­ty­za­cji”, któ­ra pole­ga na zaj­mo­wa­niu miesz­kań nie­za­miesz­ka­nych przez 24 godz. Ot taka socja­li­stycz­na  wspólnota.

Następ­nym po Bie­dro­niu któ­ry dostał czer­wo­ną kart­kę to dyżur­ny poli­cjant wszyst­kich rzą­dów. Zapo­mniał, że eme­ryt choć­by bez­zęb­ny też może ugryźć zwłasz­cza przy urnie wybor­czej. Sz. Hołow­nia to rezer­wo­wy PO. Też odpadł lecz pyta­ny na kogo odda głos w 2‑ej turze odpo­wie­dział że nie ma kan­dy­da­ta lecz będzie gło­so­wał prze­ciw A. Dudzie. Uwa­ża wybor­ców za idio­tów nie umie­ją­cych doli­czyć do trzech

Kan­dy­dat Kon­fe­de­ra­cji jako debiu­tant uzy­skał przy­zwo­ity wynik.Pozostali kan­dy­da­ci uzy­ska­li śla­do­we popar­cie choć nie­któ­rzy powin­ni uzy­skać lep­sze wyni­ki. TVP orga­ni­zo­wa­ła tzw deba­ty wybor­cze. Czas tych ”debat” był zbyt krót­ki, aby odpo­wie­dzieć na te bez­sen­sow­ne i nie na cza­sie pytania.

Nikt ich nie pytał o kom­pe­ten­cje Pre­zy­den­ta. Nikt też nie pytał o spra­wy istot­ne dla Pol­ski i Polaków.Dziennikarzom też zabra­kło odwa­gi, aby zapy­tać pod­czas kam­pa­nii o przy­na­leż­ność kan­dy­da­tów do taj­nych orga­ni­za­cji, czy­li tych co rzą­dzą świa­tem ponad gło­wa­mi  rzą­dów i narodów.

Nikt nie pytał o pol­ski dług publicz­ny o taj­ne umo­wy i zobo­wią­za­nia mię­dzy­na­ro­do­we, o gospo­dar­kę, o pol­skie zło­to zde­po­no­wa­ne w Lon­dy­nie, Otta­wie, Waszyng­to­nie i innych miej­scach nie­zna­nych Pola­kom, o pol­ski wymiar „nie­spra­wie­dli­wo­ści”, o poli­ty­kę histo­rycz­ną, o naukę, oświa­tę i repo­lo­ni­za­cję mediów i ban­ków, o rze­czy­wi­ste miej­sce w UE i Euro­pie, o rze­czy­wi­sty bilans przy­na­leż­no­ści do UE, o podat­ki dla wiel­kich kor­po­ra­cji, o nie­speł­nio­ne obiet­ni­ce, o nie­wy­ja­śnio­ne śledz­twa i afe­ry, o publi­ka­cję rapor­tu WSI wraz z anek­sem, o nową Kon­sty­tu­cję. Nie było też pytań ani wypo­wie­dzi o pol­ską suwe­ren­ność i nie­pod­le­głość, o cenę i warun­ki poby­tu ame­ry­kań­skich wojsk w Pol­sce. Czy to te same warun­ki, na któ­rych prze­by­wa­ła Armia Radziec­ka w Pol­sce? Nikt nie pytał o stan pol­skiej armii i prze­my­słu  obron­ne­go. Dotych­cza­so­wy Pre­zy­dent popeł­nił kil­ka błę­dów i nie dotrzy­mał kil­ku obiet­nic lecz to może napra­wić w następ­nej kaden­cji. Prez. A. Duda  nie potrze­bu­je popar­cia par­tii poli­tycz­nych na dru­gą kaden­cję i może być samo­dziel­nym Pre­zy­den­tem w prze­ci­wień­stwie do R, Trza­skow­skie­go, któ­ry zła­pał kil­ka srok za ogo­ny. On będzie miał „cia­sny kaga­niec i wie­le smycz, od któ­rych będzie zale­żeć jego popar­cie na dru­gą kaden­cję Te krót­kie smy­cze będą zwłasz­cza w Ber­li­nie, Pary­żu, Bruk­se­li, w Tel Avi­vie, Moskwie, a tak­że w innych sto­li­cach oraz w PO, z tego tytu­łu, że był­by nowi­cju­szem. R.Trzaskowski to rów­nież veto dla wszel­kich ustaw rzą­du i Sej­mu. To wal­ka na noże na uli­cy i w rodzi­nie. Albo Pol­ska albo Trzaskowski !!!

Sta­ni­sław Pietras

- Bur­ling­ton-Kana­da

•••

Od ponad 40 lat miesz­kam w kra­jach Zacho­du: w Szwe­cji, Niem­czech, Austrii, naj­dłu­żej w USA.

Żyłem w PRL‑u, póź­niej na “daw­nym Zacho­dzie”, teraz na “nowym Zachodzie”.

Mam więc PORÓWNANIE.

Z doświad­cze­nia wła­sne­go życia wiem, o czym mówię. To są real­ne obser­wa­cje, a nie teoretyzowanie.

I po raz pierw­szy po tylu dzie­się­cio­le­ciach mogę stwier­dzić z całą odpo­wie­dzial­no­ścią: świat Zacho­du OSZALAŁ, stra­cił instynkt samo­za­cho­waw­czy i zde­cy­do­wa­nie zmie­rza w samo­bój­czym kierunku.

Dla­te­go Pol­ska powin­na porzu­cić naiw­ne, pro­sto­li­nij­ne — a de fac­to obec­nie nie­bez­piecz­ne — ambi­cje “bycia jak Zachód”, bo ten Zachód jest już nie ten, co kiedyś.

Nie nale­ży dołą­czać do samobójców!

•••

Sza­now­na Redakcjo,

Dłu­go zasta­na­wia­łem się  czy war­to  wyra­zić swo­je zdzi­wie­nie i kon­ster­na­cję po ogło­sze­niu przez Kon­su­lat RP w Toron­to wyni­ków gło­so­wa­nia Polo­nii  w I‑szej turze wybo­rów pre­zy­denc­kich.   Pod­sta­wo­we  dane god­ne reflek­sji to wyso­ka fre­kwen­cja i ogrom­na ilość  gło­sów odda­nych na A. Dudę.

Z zaże­no­wa­niem prze­czy­ta­łem publi­ka­cję  Pana Jerze­go Rozen­ka o tytu­le  “pierw­sza tura i co dalej”. Gene­ral­nie prze­sła­nie tej publi­ka­cji to… roda­cy za gra­ni­cą, tak trzy­mać,  bo kie­ru­nek słusz­ny, a nasz kan­dy­dat A. Duda wprost ide­al­ny i zasłu­gu­ją­cy w peł­ni na reelekcję.

Miesz­kam poza Pol­ską 39 lat, ale to nie ozna­cza, że jestem kom­plet­nie ode­rwa­ny od pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści dnia powszedniego.

Jako eme­ryt  posia­da­ją­cy bazę miesz­ka­nio­wą w Pol­sce  mogę sobie pozwo­lić na dłuż­sze poby­ty, w Ojczyź­nie, a zatem mam szan­sę widze­nia deta­li umy­ka­ją­cych  uwa­dze tury­sty zza oceanu.

Odpo­wia­da­jąc  Panu Jerze­mu Rozen­ko­wi zaty­tu­łu­ję swo­ją skrom­ną publi­ka­cję zapy­ta­niem… ”wybie­rze­my w II-giej turze  A. Dudę i co dalej”…

A więc, ciąg dal­szy woje­nek z Bruk­se­lą, kon­flik­tów z uwa­gi na omi­ja­nie i wypa­cza­nie Kon­sty­tu­cji RP, podzia­łów  na “my”  zbaw­cy Pol­ski i  “oni” TOTALNI od wszyst­kie­go, co złe, my “sil­ni, zwar­ci i goto­wi”, dzię­ki pro-ame­ry­kań­skiej i pro-żydow­skiej poli­ty­ce i “oni”  słu­gu­sy nie­miec­ko-rosyj­scy; “my” sami dobro­czyń­cy bazu­ją­cy na pro­gra­mach „plus” i dodat­ko­wych eme­ry­tu­rach, a “oni” nie­udacz­ni­cy, któ­rzy tyl­ko chcą  zabierać?

Czy o to nam cho­dzi, aby żyjąc poza Pol­ską  współ­czuć roda­kom w Kra­ju  pie­kieł­ka, w któ­rym wsku­tek  róż­nych  pseu­do-socjal­nych chwy­tów i zasłon dym­nych zapo­mi­na się o usta­wie 447 i 1066?

Zapo­mnie­li­śmy tutaj, czy nie chce­my dzi­siaj wie­dzieć  do cze­go pro­wa­dzi tak zwa­na  dobra zmiana?

Jak będzie­my się czuć tu, poza Ojczy­zną,  gdy ta pol­ska zie­mia zro­szo­na łza­mi, potem i krwią naszych przod­ków zosta­nie prze­fry­mar­czo­na w ramach dozgon­nej miło­ści do naszych wyima­gi­no­wa­nych “bra­ci”? Nie wiem, jak inni, ale  ja wolał­bym już tego nie docze­kać. Zro­bię być może  już po raz ostat­ni  w swo­im dłu­gim życiu co do mnie nale­ży i zagło­su­ję w II-giej turze na to, co dla mnie Pola­ka z dzia­da pra­dzia­da i kato­li­ka naj­waż­niej­sze…  aby Pol­ska była Polską.

Zbi­gniew S

Lon­don, Ontario

•••

Nasi wolon­ta­riu­sze w ostat­nich tygo­dniach sta­li się celem ban­dyc­kich ata­ków. W ata­kach wzię­ły udział oso­by od lat koja­rzo­ne z ide­olo­gią LGBT. W mediach poja­wi­ły się infor­ma­cje wska­zu­ją­ce, że oso­by te bra­ły udział w zamknię­tych szko­le­niach „gim­na­sty­ki ulicz­nej” orga­ni­zo­wa­nych i finan­so­wa­nych przez wła­dze Warszawy.

Po raz kolej­ny pyta­my Rafa­ła Trza­skow­skie­go czy wspie­ra tęczo­wych ban­dy­tów? Czy potę­pia ban­dyc­kie ata­ki na wolon­ta­riu­szy ini­cja­ty­wy „Stop pedofilii”?

W ramach kam­pa­nii “Stop pedo­fi­lii” dema­sku­je­my kłam­stwa. Nasze bil­l­bo­ar­dy i samo­cho­dy infor­mu­ją o praw­dzi­wych celach “edu­ka­to­rów sek­su­al­nych” i zbrod­niach, któ­re są ich owocem.

Związ­ki ide­olo­gii LGBT z pedo­fi­lią są coraz bar­dziej oczy­wi­ste. Świad­czą o tym nie­daw­ne infor­ma­cje o ber­liń­skim „eks­pe­ry­men­cie Ket­tle­ra”, w ramach któ­re­go wła­dze Ber­li­na wyda­wa­ły bez­bron­ne dzie­ci pedo­fi­lom. Pro­ce­der trwał 30 lat i zakoń­czył się w roku 2003, ale trak­to­wa­nie dzie­ci jako obiek­tów sek­su­al­nych trwa nadal.

To ucznio­wie i następ­cy Ket­tle­ra, inspi­ro­wa­ni przez pedo­fi­la Kin­seya opra­co­wa­li i wpro­wa­dza­ją w życie pedo­fil­skie Stan­dar­dy edu­ka­cji sek­su­al­nej,  w ramach któ­rej zachę­ca się dzie­ci do roz­wią­zło­ści sek­su­al­nej i oswa­ja je z per­wer­sja­mi sek­su­al­ny­mi. Dodat­ko­wo, w ramach obo­wią­zu­ją­cych pro­gra­mów pro­mo­cji “róż­no­rod­no­ści sek­su­al­nej” przed­szko­la­ki z Ber­li­na spo­ty­ka­ją się z les­bij­ka­mi, geja­mi, bisek­su­ali­sta­mi i transwestytami.

Rafał Trza­skow­ski wpro­wa­dza pedo­fil­skie stan­dar­dy w War­sza­wie. Finan­su­je pro­gra­my i orga­ni­za­cje, zachę­ca­ją­ce dzie­ci do mastur­ba­cji i nego­cja­cji warun­ków upra­wia­nia sek­su, z nie­okre­ślo­ny­mi oso­ba­mi. Wła­dze War­sza­wy prze­zna­czy­ły, w cią­gu ostat­nich 2 lat, 7 milio­nów zło­tych, na finan­so­wa­nie orga­ni­za­cji “odmien­nych sek­su­al­nie”. Za pie­nią­dze war­sza­wia­ków wypro­du­ko­wa­no mię­dzy inny­mi fil­my będą­ce instruk­ta­żem przyj­mo­wa­nia środ­ków odu­rza­ją­cych i pro­mu­ją­cych homo­sek­su­al­ny seks oral­ny, w któ­rym wystą­pił m.in. strip­ti­zer z gejow­skich klubów.

Pro­gra­my depra­wa­cji przed­sta­wia się zwy­kle pod hasła­mi zapo­bie­ga­nia “dys­kry­mi­na­cji”, pro­fi­lak­ty­ki zdro­wot­nej itp. Ukry­wa się pod nimi plan zamie­nie­nia dzie­ci w nie­wol­ni­ków seksualnych.

Fun­da­cja Pro-Pra­wo do Życia

Anna Szczer­ba­ta

tel. 505 354 514

anna.szczerbata@stopaborcji.pl

•••

Pan Andrzej Kumor

Wydaw­ca i Redak­tor “Gon­ca”,

Polish Mes­sen­ger

Dro­gi Panie Andrzeju,

Uprzej­mie pro­szę o wska­za­nie miej­sca uro­czy­sto­ści i modlitw upa­mięt­nia­ją­cych w Toron­to lub oko­li­cy ban­de­row­skie­go wołyn­skie­go bestial­skie­go ludo­bój­stwa Polaków.

Czy spo­ty­ka­my się przy pomni­ku katyń­skim i na Mszy św. żałob­nej odpra­wio­nej może w koście­le św. Kazi­mie­rza, na Roncesvalles?

Pil­nie i z uwa­ga czy­tam prze­świet­ne­go i bar­dzo potrzeb­ne­go “Goń­ca”, jed­nak­że żad­na z pol­skich naszych gazet nie infor­mo­wa­ła na ten temat, tym­cza­sem Kalen­darz Guardian’s pięk­nie  przy­po­mi­na  i upa­mięt­nia zbrod­nie wołyń­skie pod datą 13-tego lipca.

Z wyra­za­mi głę­bo­kie­go sza­cun­ku i poważania,

Andrzej Mater­nic­ki