Wła­dze USA ogło­si­ły w śro­dę nagro­dę w wys. 2 mln dola­rów za wszel­kie infor­ma­cje, któ­re dopro­wa­dzą do aresz­to­wa­nia dwóch Ukra­iń­ców oskar­żo­nych o sprze­daż pouf­nych infor­ma­cji po wykra­dze­niu ich z sys­te­mu gieł­dy amerykańskiej.

Artem Rad­czen­ko i Ołek­sandr Jere­men­ko zosta­li oskar­że­ni w stycz­niu 2019 roku w New Jer­sey o kra­dzież kil­ku tysię­cy pli­ków kom­pu­te­ro­wych z kom­pu­te­rów ame­ry­kań­skiej Komi­sji Papie­rów War­to­ścio­wych i Giełd (SEC), w tym kwar­tal­nych i rocz­nych wyni­ków spółek.

Według mini­ster­stwa spra­wie­dli­wo­ści odsprze­da­li te infor­ma­cje, zanim zosta­ły poda­ne do wia­do­mo­ści publicznej.

“Cyber­prze­stęp­cy nie prze­strze­ga­ją ani nie sza­nu­ją praw żad­ne­go kra­ju” — napi­sał w oświad­cze­niu sekre­tarz sta­nu USA Mike Pompeo.

Depar­ta­ment Sta­nu ofe­ru­je milion dola­rów nagro­dy za każ­de­go z nich w ramach swo­je­go pro­gra­mu prze­ciw­ko mię­dzy­na­ro­do­wym orga­ni­za­cjom przestępczym.

Jest to pierw­szy przy­pa­dek, kie­dy taj­ne służ­by odpo­wie­dzial­ne za ochro­nę osób i wykła­da­ją­ce dru­gą poło­wę kwo­ty, zaofe­ro­wa­ły nagro­dę za cudzo­ziem­ca ści­ga­ne­go w Sta­nach Zjednoczonych.