O wyjaz­dach do Pol­ski i na Kubę

Nasza roz­mo­wa redak­cyj­na Janusz Niem­czy­ki Andrzej Kumor roz­ma­wia­ją o tym, czy war­to bro­nić tacy oraz obec­nej sytu­acji z wyjaz­da­mi do Pol­ski i na Kubę