Kura­to­rium  zare­ko­men­du­je Mini­ster­stwu Edu­ka­cji, aby ucznio­wie w okrę­gu mogli wró­cić do kla­sy jesie­nią bez ogra­ni­czeń co do licz­by uczniów na zaję­ciach i uczest­ni­czyć w nauce przez pięć dni w tygodniu.

Tru­stee Norm Di Pasqu­ale zło­żył wnio­sek o zmniej­sze­nie liczeb­no­ści klas, ale więk­szość innych tru­ste­es gło­so­wa­ła przeciwko.

Mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce chce by rady przed­sta­wi­ły swo­je opi­nie do 4 sierpnia.

reklama

Di Pasqu­ale mówi, że głów­nym punk­tem spor­nym w gło­so­wa­niu były dodat­ko­we pie­nią­dze i miej­sce, któ­re nale­ża­ło­by wygo­spo­da­ro­wać w przy­pad­ku zmniej­sze­nia liczeb­no­ści klas.