Rząd Kolum­bii Bry­tyj­skiej ogło­si zak­tu­ali­zo­wa­ny plan bez­piecz­ne­go powro­tu do szkół publicz­nych pod­czas pan­de­mii COVID-19.

Plan opie­ra się na nauce wycią­gnię­tej w maju zeszłe­go roku, kie­dy ucznio­wie od przed­szko­la do kla­sy 5 mie­li moż­li­wość uczęsz­cza­nia do szko­ły na pół eta­tu, a ucznio­wie klas od 6 do 12 mogli uczęsz­cza­li  jeden dzień w tygo­dniu, kon­ty­nu­ując zaję­cia wirtualnie.

Wzno­wie­nie nauki w kla­sach, nastą­pi 8 września.

Plan będzie na tyle ela­stycz­ny, aby zare­ago­wać na moż­li­wość dru­giej fali COVID-19.