Ana­li­ty­cy Ernst & Young  uwa­ża­ją, że w nad­cho­dzą­cych mie­sią­cach i latach Kana­da może być świad­kiem fali uru­cha­mia­nia kopal­ni zło­ta  dzię­ki moc­nym cenom tego krusz­cu i popra­wie popy­tu na meta­le szla­chet­ne z Chin.

W okre­sie marzec-czer­wiec tego roku ceny żół­te­go meta­lu wzro­sły o 11% po 6% wzro­ście w poprzed­nim kwar­ta­le. Ocze­ku­je się, że metal pozo­sta­nie bli­sko histo­rycz­nych mak­si­mów z powo­du sła­bo­ści dola­ra ame­ry­kań­skie­go, bodź­ców rzą­do­wych, napięć geo­po­li­tycz­nych i niskich stóp pro­cen­to­wych, stwier­dza EY. Ozna­cza to, że inwe­sto­rzy któ­rzy przez dłu­gi czas igno­ro­wa­li wydo­by­cie zło­ta wra­ca­ją na rynek. Przy­kła­dem jest nie­daw­na decy­zja IAMGOLD (TSX IMG) (NYSE: IAG), aby kon­ty­nu­ować swój pro­jekt Côté w pół­noc­nym Ontario.

Budo­wa odkryw­ko­wej kopal­ni za 1,3 miliar­da dola­rów, w któ­rym part­ner joint ven­tu­re japoń­ska Sumi­to­mo Metal Mining ma 30% udzia­łów, ma się roz­po­cząć w trze­cim kwar­ta­le. Pro­duk­cja komer­cyj­na spo­dzie­wa­na jest w dru­giej poło­wie 2023 roku.

Meta­le nie­szla­chet­ne, kolej­ny sek­tor sil­nie repre­zen­to­wa­ny w Kana­dzie, rów­nież odno­to­wa­ły wzrost w tym kwar­ta­le. Ceny mie­dzi, niklu i cyn­ku wzro­sły odpo­wied­nio o 22%, 12% i 7%. EY ocze­ku­je, że miedź będzie nadal rosła, pod­czas gdy nikiel i cynk odczu­ją pre­sję spad­ko­wą w naj­bliż­szym czasie.

„Dobra wia­do­mość jest taka, że ​​Kana­da pozo­sta­je atrak­cyj­nym celem dla zagra­nicz­ne­go kapi­ta­łu. Nie­daw­ne trans­ak­cje wyka­zu­ją ten­den­cję do zawie­ra­nia umów o zero­wej pre­mii w celu uzy­ska­nia syner­gii kosz­to­wej, ope­ra­cyj­nej i kor­po­ra­cyj­nej —  dają­cych moż­li­wość pozy­ska­nia bar­dziej zdy­wer­sy­fi­ko­wa­nych port­fe­li ”- stwier­dza w oświad­cze­niu Jeff Swi­no­ga, współ­prze­wod­ni­czą­cy EY Cana­da Mining & Metals .

Indeks Cana­dian Mining Eye odzwier­cie­dlał tę sytu­ację oto­cze­nie odno­to­wu­jąc dra­ma­tycz­ny 72% wzrost w II kwar­ta­le 2020 r.