Zło­rze­cze­nie Sin­gho­wi to przestępstwo

Poli­cja wsz­czę­ła docho­dze­nie w spra­wie nęka­nia lide­ra NDP Jag­me­eta Sin­gha w
Poli­cja w Peter­bo­ro­ugh pro­wa­dzi aktyw­ne śledz­two po tym, jak przy­wód­ca NDP Jag­me­et Singh został zasy­pa­ny obe­lga­mi i szy­ka­na­mi, gdy wyszedł z wie­cu wybor­cze­go w prowincji.

Singh był we wto­rek w oko­li­cy, aby pro­mo­wać kan­dy­dat­kę NDP Jen Deck, któ­ra star­tu­je w Peter­bo­ro­ugh — Kawar­tha w czerw­co­wych wyborach.

Kie­dy szedł do swo­je­go SUV‑a, Sin­gha zala­ła lawi­na prze­kleństw z  gru­py pro­te­stu­ją­cych, któ­rzy oskar­ży­li przy­wód­cę fede­ral­ne­go o bycie „zdraj­cą”.

Reklama

Peł­nią­cy obo­wiąz­ki sze­fa poli­cji Peter­bo­ro­ugh Tim Farqu­har­son powie­dział, że poli­cja „wyko­rzy­sta każ­de moż­li­we narzę­dzie docho­dze­nio­we, aby pora­dzić sobie z (ich) działaniami”.

Singh powie­dział dalej, że „poli­ty­cy muszą pamię­tać o kon­se­kwen­cjach, gdy pod­sy­ca­ją strach i podzia­ły”. „Kie­dy nie­na­wiść otrzy­mu­je prze­strzeń do roz­wo­ju, roz­prze­strze­nia się jak dzi­ki ogień” – dodał Singh.

 

To nie pierw­szy raz, kie­dy przy­wód­ca fede­ral­ny spo­ty­ka się z wro­go­ścią na szla­ku kampanii.

Przed wybo­ra­mi fede­ral­ny­mi w 2021 r. pre­mier Justin Tru­de­au został obrzu­co­ny żwi­rem pod­czas posto­ju w Lon­don, Ont. 6 września

Poli­cja w Peter­bo­ro­ugh zachę­ca do zgła­sza­nia się każ­de­go, kto ma infor­ma­cje o incydencie,
.