Poli­cja RCMP potwier­dzi­ła w sobo­tę, że dwie 18-let­nie oso­by, męż­czy­zna i kobie­ta  z Meli­ty — spo­łecz­no­ści znaj­du­ją­cej się oko­ło 65 kilo­me­trów na połu­dnie od Vir­den w Mani­to­bie — zgi­nę­ły na miej­scu. Car­ter Til­bu­ry i Shay­na Bar­ne­sky zgi­nę­li gdy tor­na­do wyrwa­ło ich z pojazdu.

54-let­ni męż­czy­zna z Sio­ux Val­ley Dako­ta First Nation został zabra­ny do szpi­ta­la z poważ­ny­mi, ale nie zagra­ża­ją­cy­mi życiu obra­że­nia­mi po tym, jak tor­na­do przy­zie­mi­ło w pobli­żu dróg 83 50N w gmi­nie Pipe­sto­ne, na połu­dnie od Virden.

Tor­na­do  w pobli­żu Vir­den, Man., w pią­tek wie­czo­rem mia­ło pręd­kość wia­tru 190 km / h.

reklama