Ten Park dobrze przy­słu­ży się Polsce

Ten Park dobrze przy­słu­ży się Pol­sce, pomo­że prze­ciw­sta­wiać się temu, co ma godzić w nasze inte­re­sy – powie­dział w sobo­tę w Toru­niu pre­zes PiS Jaro­sław Kaczyń­ski pod­czas otwar­cia par­ku mają­ce­go upa­mięt­niać Pola­ków, któ­rzy rato­wa­li Żydów.

Po zakoń­cze­niu mszy św. w sank­tu­arium Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Gwiaz­dy Nowej Ewan­ge­li­za­cji i św. Jana Paw­ła II w Toru­niu do Par­ku Pamię­ci prze­szła pro­ce­sja. Uro­czy­stość jego otwar­cia odby­ła się po zmro­ku, co było zabie­giem nie­przy­pad­ko­wym. Świa­tło dawa­ły jedy­nie pochod­nie trzy­ma­ne przez żoł­nie­rzy, a tabli­ce upa­mięt­nia­ją­ce oso­by ratu­ją­ce Żydów były pod­świe­tlo­ne na bia­ło-czer­wo­no. Jako pierw­szy gość głos zabrał pre­zes Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści Jaro­sław Kaczyński.

Wyra­ził uzna­nie dla dyrek­to­ra Radia Mary­ja Tade­usza Rydzy­ka za dzia­łal­ność jego mediów.

“Ten park, któ­ry dzi­siaj jest otwie­ra­ny, dobrze Pol­sce się przy­słu­ży. Przy­słu­ży się prze­ciw­sta­wie­niu temu, co ma nas na róż­ne spo­so­by pogrą­żyć, ude­rzyć w naszą god­ność, ale w jakimś dalej posu­nię­tym pla­nie tak­że w inne nasze inte­re­sy” – mówił Kaczyń­ski w Par­ku Pamię­ci Naro­do­wej przy sank­tu­arium Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Gwiaz­dy Nowej Ewan­ge­li­za­cji i św. Jana Paw­ła II w Toruniu.

Reklama

Nawią­zał do wizy­ty papie­ża Jana Paw­ła II w 1991 r. i wygło­szo­nych wów­czas kazań, “któ­re wska­zy­wa­ły nasze­mu naro­do­wi dro­gę dal­sze­go dzia­ła­nia, odbu­do­wy­wa­nia wspól­no­ty w spo­sób, któ­ry moż­na naj­kró­cej okre­ślić jako opar­ty o war­to­ści fun­da­men­tal­ne, któ­re są pod­sta­wą naszej wia­ry, ale tak­że pol­skiej kul­tu­ry, a co za tym idzie tak­że naszej pol­skiej toż­sa­mo­ści”. Według pre­ze­sa PiS, “to wezwa­nie zosta­ło przez ówcze­sne eli­ty, a w każ­dym razie zde­cy­do­wa­ną więk­szość tych elit, odrzucone”.

Nawią­zał do począt­ków Radia Mary­ja, zało­żo­ne­go w 1991 roku. “Tutaj, w tym mie­ście, nie tak dale­ko, od tego miej­sca, w malut­kim dom­ku pod­ję­te zosta­ło pew­ne dzie­ło, dzie­ło, któ­re nazwa­no Radiem Mary­ja. Przed­się­wzię­cie wyda­wa­ło się skrom­ne, trud­ne, wręcz nie­moż­li­we” – mówił.

Dodał, że dzię­ki deter­mi­na­cji zało­ży­cie­la powsta­ły tak­że tele­wi­zja, szko­ła, świą­ty­nia i “powstał ten Park”. “Ten Park wpi­su­je się bar­dzo dobrze w to wszyst­ko, co czy­nio­no przez cały ten czas. Bo to dzie­ło nie było celem samym w sobie. Mia­ło pod­trzy­my­wać pol­ską toż­sa­mość; mia­ło oczy­wi­ście ogrom­ne zada­nia ewan­ge­li­za­cyj­ne, ale musia­ło tak­że odbu­do­wać w trud­nych oko­licz­no­ściach wiel­kiej ofen­sy­wy nihi­li­zmu nasz naród, bro­nić tego naro­du” – mówił.

“Świa­do­mość naro­do­wa jest opar­ta o kul­tu­rę, o pamięć, któ­ra musi odno­sić się do histo­rii uczci­wie napi­sa­nej, uczci­wie opo­wie­dzia­nej. I z tym było wte­dy w tym głów­nym nur­cie życia publicz­ne­go bar­dzo, bar­dzo nie­do­brze, a Radio Mary­ja, póź­niej tele­wi­zja, póź­niej szko­ła pod­ję­ły wal­kę. Nie było­by tego wszyst­kie­go, co dziś mamy w naszym kra­ju, gdy­by nie ta wal­ka” – powiedział.

Dodał, że jed­nym z ówcze­snych wyzwań było “wyzwa­nie odno­szą­ce się do pol­skiej god­no­ści”, któ­re wią­za­ło się “z tą nie­ste­ty bar­dzo moc­ną, inten­syw­ną akcją dyfa­ma­cyj­ną wobec nasze­go naro­du”. “A w cen­trum tej akcji, w cen­trum tego dobrze zapla­no­wa­ne­go przed­się­wzię­cia jest oskar­że­nie nasze­go naro­du o to, że brał udział w Holo­kau­ście. Brał udział w mor­do­wa­niu współ­o­by­wa­te­li naro­do­wo­ści żydow­skiej” – mówił. “Trze­ba było umieć powie­dzieć +nie+, ale to musia­ło być +nie+ opar­te o argu­men­ty, wie­dzę, wie­dzę, kon­kret­na o kon­kret­nych ludziach, o kon­kret­nych przy­pad­kach” — powie­dział Kaczyński.

W Par­ku znaj­du­ją się tabli­ce z nazwi­ska­mi bli­sko 18,5 tys. Pola­ków, któ­rzy odda­li życie ratu­jąc Żydów; w przy­szło­ści ma być 40 tys. tablic.

W par­ku, poło­żo­nym z roz­le­głej niec­ce, w alei two­rzą­cej kon­tur Pol­ski, umiesz­czo­no tabli­ce z 18 457 nazwi­ska­mi Pola­ków, któ­rzy w cza­sie dru­giej woj­ny świa­to­wej rato­wa­li Żydów przed śmier­cią. Tabli­ce wie­czo­rem będą pod­świe­tla­ne na biało-czerwono.

Doce­lo­wo w par­ku będzie umiesz­czo­nych 40 tysię­cy nazwisk. Mają też zostać upa­mięt­nie­ni Ukra­iń­cy, któ­rzy zgi­nę­li za to, że rato­wa­li Polaków.(PAP)