zrzut ekranu z CTV

Pedia­tra z Bramp­ton, Onta­rio, dr Kulvin­der Gill zosta­ła skry­ty­ko­wa­na przez innych leka­rzy i  po serii twe­etów, któ­re według nich sze­rzy­ły dez­in­for­ma­cję na temat COVID-19.

Do Col­le­ge of Phy­si­cians and Sur­ge­ons of Onta­rio, któ­ra usta­la stan­dar­dy regu­la­cyj­ne dla leka­rzy w pro­win­cji wpły­nę­ły dwie skargi.

W jed­nym z zaskar­żo­nych twe­etów z 6 sierp­nia czy­ta­my: „# Ist­nie­ją­ca sku­tecz­na ochro­na ludz­ko­ści przed # COVID19, pozwa­la­ją­ca bez­piecz­nie powró­cić do nor­mal­ne­go życia, to: ‑Praw­da, odpor­ność orga­ni­zmu, Hydroksychlorochina”.

reklama

Ten twe­et został usu­nię­ty przez Twit­te­ra z powo­du naru­sze­nia zasad tej korporacji.

Hydrok­sy­chlo­ro­chi­na to tani lek sto­so­wa­ny w lecze­niu mala­rii, któ­ry został wska­za­ny przez pre­zy­den­ta USA Donal­da Trum­pa jako poten­cjal­ne roz­wią­za­nie pro­ble­mu COVID-19. Jed­nak wedle badań opu­bli­ko­wa­nych w New England Jour­nal of Medi­ci­ne  nie jest on skuteczny

Health Cana­da nie zatwier­dzi­ła żad­nych leków pre­wen­cyj­nych lub leczą­cych COVID-19 i ostrze­ga Kana­dyj­czy­ków przed pro­duk­ta­mi zawie­ra­ją­cy­mi fał­szy­we i wpro­wa­dza­ją­ce w błąd oświadczenia .

W innym twe­et­cie dr. Gill  czy­ta­my: „Nie ma żad­ne­go medycz­ne­go ani nauko­we­go powo­du dla takie­go prze­dłu­ża­ją­ce­go się, szko­dli­we­go i nie­lo­gicz­ne­go zamknię­cia (gospo­dar­ki pro­win­cji ‑red.)”.

Wykształ­co­na w Win­ni­pe­gu dr Gill pro­wa­dzi kli­ni­kę w Bramp­ton w pro­win­cji Onta­rio i ma ponad 22 000 obser­wu­ją­cych na Twit­te­rze. Jest tak­że pre­ze­sem i współ­za­ło­ży­cie­lem Con­cer­ned Onta­rio Doctors, oddol­nej orga­ni­za­cji, któ­ra jest kry­tycz­na wobec Onta­rio Medi­cal Asso­cia­tion, orga­ni­za­cji repre­zen­tu­ją­cej 34 000 leka­rzy prowincji.

Dr Gill w reak­cji na skar­gi stwier­dzi­ła na Twit­te­rze  : „W medy­cy­nie zawsze są sprzecz­ne poglą­dy — histo­rycz­nie wie­le z nich dopro­wa­dzi­ło do nie­któ­rych z naj­bar­dziej zna­czą­cych postę­pów medycznych”.

„W spo­łe­czeń­stwie demo­kra­tycz­nym: zawsze musi ist­nieć otwar­ta, kon­struk­tyw­na deba­ta publicz­na. Gło­sów leka­rzy i naukow­ców nie wol­no nigdy ata­ko­wać, cen­zu­ro­wać ani uciszać”.

Gill prze­sła­ła też twe­et inne­go leka­rza, Simo­ne Gold, któ­ry twier­dzi, że ist­nie­je zachę­ta finan­so­wa do dys­kre­dy­to­wa­nia hydrok­sy­chlo­ro­chi­ny jako meto­dy lecze­nia. Twe­et Gol­da został usu­nię­ty z powo­du naru­sze­nia zasad Twit­te­ra, ale nie retwe­et Gilla.

Gold jest jed­nym z leka­rzy w 40-minu­to­wym fil­mie, któ­ry  pod koniec lip­ca  pro­mo­wał hydrok­sy­chlo­ro­chi­nę jako lek na COVID-19. Po tym jak co naj­mniej 17 milio­nów ludzi go zoba­czy­ło  Face­bo­ok, jak i Twit­ter usu­nę­ły nagra­nie ze swo­ich platform.

Dr Michel­le Cohen, lekar­ka rodzin­na z Bri­gh­ton, Ont. uwa­ża, że Gill „Pro­mu­je  dez­in­for­ma­cję, któ­ra jest dość nie­bez­piecz­na, zwłasz­cza bio­rąc pod uwa­gę, że znaj­du­je­my się w środ­ku kry­zy­su zdro­wia publicznego”.

Jej zda­niem twe­ety Gil­la “przy­go­to­wu­ją ludzi do odrzu­ce­nia szcze­pion­ki, któ­ra może być bar­dzo pomocna”.

„Waż­ne jest, aby leka­rze zda­wa­li sobie spra­wę z wpły­wu, jaki mogą mieć przez media spo­łecz­no­ścio­we, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o zdro­wie publicz­ne. Col­le­ge of Phy­si­cians and Sur­ge­ons of Onta­rio uwa­ża, że ​​kwe­stio­no­wa­nie war­to­ści szcze­pień lub prze­ciw­dzia­ła­nie naj­lep­szym prak­ty­kom w zakre­sie zdro­wia publicz­ne­go pod­czas COVID-19 sta­no­wi zagro­że­nie dla spo­łe­czeń­stwa”- napi­sał rzecz­nik CPSO.

„Leka­rze, któ­rzy roz­po­wszech­nia­ją wpro­wa­dza­ją­ce w błąd infor­ma­cje medycz­ne, któ­re mogą zaszko­dzić pacjen­tom, mogą spo­tkać się z ogra­ni­cze­nia­mi lub zawie­sze­niem praktyki”.

W nie­dzie­lę dr Gill napi­sa­ła na Twit­te­rze , że zamie­rza sko­rzy­stać z pomo­cy rad­cy prawnego.

Doda­je , że myśle­nie stad­ne pro­wa­dzi do nie­bez­piecz­nych irra­cjo­nal­nych decy­zji, a  kry­tycz­ne myśle­nie zamie­ra kie­dy każ­de odstęp­stwo od obo­wią­zu­ją­cej wer­sji uci­sza się groź­bą odwetu